Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. W związku z tym, wprowadzamy szereg działań w trosce o wykorzystywane zasoby, które stanowią niezbędne źródło w procesie produkcji.

GRI: [G4‑DMA, G4‑EN22,…] G4‑DMA, G4‑EN22, G4‑EN23, G4‑EN25, G4‑EN29, G4‑EN31, G4‑EN34

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest integralną częścią misji naszej Spółki. Dlatego stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć określamy długoterminowe cele, wyznaczamy programy oraz używamy dedykowanych do tego narzędzi.

Ścieki i Odpady

Nasza gospodarka ściekowa opiera się na działaniach, które nie prowadzą do pogorszenia stanu ekologicznego wód i ekosystemów zależnych od przedsiębiorstwa. Procesy produkcyjne związane z naszą działalnością generują m.in. ścieki przemysłowe oraz wodę pochłodniczą. W obszarach administracyjnych powstają ścieki socjalno-bytowe, które stanowią 13% całej ilości wytwarzanych ścieków.

Ścieki pochodzące z działalności na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym, kierowane są systemem kanalizacji zbiorczej do Zakładowej Oczyszczalni Ścieków. Wszystkie ścieki oczyszczane są w procesach mechaniczno-chemicznych oraz biologicznych, a następnie kierowane do rzeki Odry. Ścieki generowane przez wydział produkcyjny w  Płocku, kierowane są do kanalizacji oczyszczalni ścieków należącej do PKN ORLEN, gdzie są oczyszczane w procesach mechaniczno-chemicznych oraz biologicznych, a następnie kierowane do rzeki Wisły.

Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego rodzaju przeznaczenia 

 

Prowadzona przez nas działalność generuje odpady, które staramy się ograniczać już na etapie projektowania, uwzględniając ten aspekt również w trakcie wytwarzania produktów. Inwestowanie w nowoczesne technologie oparte na złożeniach BAT służy ograniczaniu powstających odpadów przy równoczesnym wzroście produkcji. Z gospodarką odpadami związana jest również świadomość pracowników budowana w oparciu o ustalone wewnętrznie zasady regulowane procedurami czy aktami normatywnymi oraz szkolenia. Dokonujemy selektywnego magazynowania odpadów w wyznaczonych i oznakowanych do tego celu miejscach oraz przekazujemy je podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia. Wywiązujemy się z obowiązku zapewnienia wymaganego prawem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych poprzez umowę z Branżową Organizacją Odzysku SA.

Całkowita waga odpadów według rodzaju 

Transportowanie odpadów niebezpiecznych odbywa się przy współpracy z wyspecjalizowanymi firmami, świadczącymi usługi logistyczne, posiadającymi wymagane pozwolenia na przyjmowanie i obrót odpadami oraz dysponującymi środkami transportu dedykowanymi do przewożenia odpadów niebezpiecznych.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek