Zdobywając nowe rynki oraz odkrywając nieznane dotąd obszary biznesu, promujemy zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów oraz dbałość o środowisko.


Nasz Biznes

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Łańcuch Wartości

Skuteczne i transparentne zarządzanie łańcuchem wartości w Spółce, stanowi kluczowy element w przyjętej idei zrównoważonego rozwoju. Wynika to w głównej mierze z faktu, że prowadzona przez nas działalność stanowi wyspecjalizowany i złożony profil w produkcji surfaktantów. Przy współpracy z naszymi interesariuszami, podejmujemy działania mające na celu promowanie zrównoważonej chemii, identyfikując ryzyka i ich wpływ na gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo. Zrozumienie tych relacji pozwala nam określić mocne i słabe strony naszej organizacji.

Wpływ ekonomiczny

 • Opracowujemy oraz wdrażamy innowacyjne linie produktowe surfaktantów
 • Szukamy nowych zastosowań dla naszych produktów, wspierając tym samym rozwój przemysłu chemicznego
 • Kreujemy popyt na nowe i wysoce specjalistyczne rozwiązania

Wpływ środowiskowy

 • Opracowujemy produkty przyjazne środowisku, o wysokiej biodegradowalności
 • Optymalizujemy technologię projektową, ograniczając zużycie mediów oraz minimalizując emisje w fazie projektowania
 • Zaopatrujemy się w surowce ze zrównoważonych źródeł oraz pochodzenia naturalnego

Wpływ społeczny

 • Sukcesywnie zwiększamy zatrudnienie, rozwijając dział R&D
 • Wpływamy na wzrost gospodarczy, wdrażając nowe technologie
 • Opracowujemy produkty z uwzględnieniem wszystkich aspektów ekonomicznych, społecznych, środowiskowych i BHP

Ryzyka

 • Brak dostępności wyspecjalizowanych surowców na obecnym rynku
 • Niepowodzenia oraz konieczność powtarzania prób w procesie opracowywania nowatorskich projektów
 • Nieprzewidziane błędy i konsekwencje podczas wdrażania innowacyjnych rozwiązań

Odpowiedzialność

 • Współpracujemy z wieloma jednostkami badawczymi i naukowymi, opracowując produkty bezpieczne dla ludzi i środowiska
 • Edukujemy oraz szkolimy zespoły w dziale R&D
 • Przestrzegamy wymagań prawnych w procesie projektowania i rozwoju naszych produktów

Wpływ ekonomiczny

 • Współpracujemy z lokalnymi i krajowymi producentami, wspierając gospodarkę kraju
 • Podnosimy rangę ekonomiczną kraju poprzez realizację zakupów surowców od międzynarodowych dostawców
 • Wspieramy rozwój ekonomiczny krajów rozwijających się poprzez realizację zakupów surowców od dostawców z uboższych regionów świata

Wpływ środowiskowy

 • Korzystamy z surowców naturalnych, biodegradowalnych o potwierdzonym pochodzeniu
 • Korzystamy z bezpośredniej obecności dostawców, umożliwiając przesył kluczowych surowców bez wykorzystania środków transportu
 • Dokonujemy zakupów w sposób odpowiedzialny, kierując się dodatkowymi kryteriami oceny zakupowanych surowców

Wpływ społeczny

 • Preferujemy dostawców propagujących zasady Kodeksu Etycznego, przestrzegających praw człowieka oraz przeciwdziałających korupcji
 • Wspieramy rozwój społeczny krajów rozwijających się poprzez nawiązywanie kontaktów handlowych
 • Minimalizujemy uciążliwość naszych dostaw, korzystając z transportu intermodalnego

Ryzyka

 • Wyczerpanie źródeł surowcowych
 • Uzależnienie od dostawców w związku z ograniczoną ich ilością
 • Nieprzestrzeganie przez dostawców regulacji wynikających z umów
 • Zdarzenia losowe, mogące wpływać na terminowość realizacji zamówień
 • Wahania na rynku walut, zmiany koniunktury oraz wahania cen surowców
 • Wprowadzanie barier celnych na surowce spoza Unii Europejskiej

Odpowiedzialność

 • Sporządzamy umowy uwzględniając regulacje dotyczące zasad etycznych, w tym praw człowieka, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska
 • Dokonujemy weryfikacji i oceny dostawców według przyjętych kryteriów
 • Weryfikujemy bezpieczeństwo surowców
 • Poszukujemy alternatywnych źródeł dostaw

Wpływ ekonomiczny

 • Wspieramy rozwój ekonomiczny regionu, realizując planowane inwestycje
 • Opłacamy podatki zasilając budżet lokalnego samorządu
 • Optymalizujemy procesy technologiczne ograniczając zużycie surowców i mediów

Wpływ środowiskowy

 • Minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko poprzez optymalizację emisji gazów cieplarnianych, zużycia mediów oraz surowców naturalnych
 • Modernizujemy nasze instalacje, uwzględniając wskaźniki poprawiające zużycie energii elektrycznej oraz mediów
 • Optymalizujemy procesy produkcyjne, wykorzystując ich potencjał prośrodowiskowy

Wpływ społeczny

 • Zatrudniamy lokalnych pracowników
 • Wykorzystujemy nowoczesne technologie, warunkujące bezpieczne warunki pracy
 • Utrzymujemy wysokie standardy produkcji, wpływające na zadowolenie naszych interesariuszy

Ryzyka

 • Awarie produkcyjne
 • Zmiana prawodawstwa w obszarze korzystania ze środowiska i bezpieczeństwa
 • Konflikty interesów w relacji Spółka a społeczność lokalna
 • Niekontrolowane zanieczyszczenia środowiska
 • Choroby zawodowe
 • Pracownicze spory zbiorowe

Odpowiedzialność

 • Monitorujemy procesy produkcyjne przy pomocy dedykowanych systemów informatycznych
 • Nadzorujemy miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych
 • Wdrażamy dedykowane procedury bezpieczeństwa na wszystkich szczeblach organizacyjnych oraz technologicznych
 • Utrzymujemy i doskonalimy systemy zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i energią
 • Przestrzegamy norm i regulacji wynikających z prawodawstwa

Wpływ ekonomiczny

 • Wspieramy lokalnie firmy transportowe
 • Korzystamy z transportu intermodalnego w obrębie Grupy PCC
 • Kwalifikujemy i oceniamy dostawców usług transportowych według przyjętych kryteriów

Wpływ środowiskowy

 • Optymalizujemy trasy transportu, minimalizując oddziaływanie na środowisko
 • Korzystamy z transportu intermodalnego, ograniczając transport drogowy
 • Współpracujemy z odpowiedzialnymi i świadomymi dostawcami usług transportowych

Wpływ społeczny

 • Angażujemy lokalne firmy przyczyniając się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
 • Korzystamy z transportu intermodalnego, ograniczając uciążliwość oraz natężenie ruchu drogowego
 • Współpracujemy z odpowiedzialnymi i świadomymi dostawcami usług transportowych

Ryzyka

 • Skażenie środowiska, pożar lub utrata zdrowia i życia w wyniku wypadku drogowego, kolejowego lub morskiego, związanego z przewozem substancji niebezpiecznych
 • Nieprzestrzeganie przez dostawców usług transportowych regulacji wynikających z umów
 • Zdarzenia losowe, mogące wpływać na terminowość realizacji zamówień

Odpowiedzialność

 • Optymalizujemy trasy przewozu materiałów niebezpiecznych
 • Weryfikujemy wykorzystywany transport w kontekście spełnienia norm prawnych, bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług
 • Sporządzamy umowy uwzględniając regulacje dotyczące zasad etycznych, w tym praw człowieka, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska

Wpływ ekonomiczny

 • Wpływamy na PKB i wzrost gospodarczy
 • Wspieramy rozwój lokalnej przedsiębiorczości, angażując krajowe firm w procesy dystrybucyjne
 • Rozwijamy działalność produkcyjną, wdrażając innowacyjne rozwiązania produktowe

Wpływ środowiskowy

 • Produkujemy surfaktanty charakteryzujące się wysoką biodegradowalnością
 • Preferujemy sprzedaż w autocysternach i kontenerach, zmniejszając ilość opakowań oraz redukując związany z ich przewozem transport
 • Udzielamy wsparcia posprzedażowego, decydując niejednokrotnie o sposobach utylizacji niewykorzystanych produktów

Wpływ społeczny

 • Szerokie spektrum wykorzystywania naszych produktów w wielu gałęziach przemysłu, umożliwia produkcję wyrobów gotowych stosowanym w codziennym życiu
 • Wytwarzamy nasze produkty w zgodzie z przyjętymi standardami i normami
 • Realizujemy założenia współpracy handlowej w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu

Ryzyka

 • Negatywna zmiana wyników sprzedażowych, spowodowana silną konkurencją
 • Wprowadzenie drastycznych zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony konkurencji oraz etyki
 • Naruszenia praw ochrony konkurencji oraz zasad etyki przez inne firmy działające w branży chemicznej
 • Wprowadzenie barier celnych
 • Możliwość wystąpienia działań korupcyjnych

Odpowiedzialność

 • Współpracujemy z naszymi interesariuszami w kwestiach przestrzegania zasad etyki, uczciwej konkurencji oraz Polityki Antykorupcyjnej
 • Jesteśmy sygnatariuszami inicjatyw i programów propagujących kwestie etyki, praw człowieka i ochrony środowiska
 • Stosujemy zasadę „wartość ponad ilość”

Wpływ ekonomiczny

 • Obniżamy koszty oferując innowacyjne produkty chemiczne stosowane jako substancje pomocnicze i reagenty w procesach produkcyjnych, w różnych gałęziach przemysłu
 • Optymalizujemy zastosowania surfaktantów wpływając w znaczący sposób na jakość i skuteczność produktu ostatecznego
 • Współpracujemy z naszymi interesariuszami w celu wymiany doświadczeń

Wpływ środowiskowy

 • Zwiększamy wydajność surfaktantów poprzez produkcję koncentratów chemicznych
 • Dostarczamy pełną dokumentację definiującą wpływ produktu na środowisko
 • Wspieramy naszych interesariuszy w racjonalnym wykorzystaniu produktów w aplikacjach przemysłowych

Wpływ społeczny

 • Dzięki naszym produktom możliwe jest wytwarzanie bezpiecznych i bardziej ekonomicznych wyrobów gotowych codziennego użytku (mydła w płynie, szampony, płyny do płukania tkanin, detergenty i inne)
 • Wywieramy znaczący wpływ na bardziej ekonomiczne wykorzystanie detergentów i środków higieny osobistej przez naszych interesariuszy

Ryzyka

 • Negatywny wpływ na zdrowie oraz środowisko w wyniku nieprzestrzegania przez konsumentów właściwych zasad użytkowania, transportowania oraz przechowywania produkowanych przez nas substancji
 • Utrata zaufania klientów
 • Przeniesienie działań biznesowych naszych klientów do konkurencji

Odpowiedzialność

 • Komunikujemy wszystkie zagrożenia wynikające z wykorzystywania naszych produktów
 • Prowadzimy pełną dokumentację techniczną produktów, uregulowaną przepisami prawa
 • Stosujemy właściwe oznakowanie na wszystkich oferowanych przez nas produktach
 • Posiadamy rzetelny system reklamacji
x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek