Zdobywając nowe rynki oraz odkrywając nieznane dotąd obszary biznesu, promujemy zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów oraz dbałość o środowisko.

GRI: [G4‑DMA, G4‑EN30,…] G4‑DMA, G4‑EN30, G4‑9

Nasz Biznes

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Transport

W kompleksowym podejściu do przyjętej idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu w PCC EXOL SA, ważne miejsce zajmuje zrównoważony łańcuch dostaw. Dla PCC EXOL SA, który jest obecny na wielu międzynarodowych rynkach, stał się on niezbędnym i integralnym elementem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Będąc zarówno zleceniodawcą zakupu towarów i usług, jak również dostawcą substancji chemicznych dla innych podmiotów, jesteśmy świadomi znaczenia wysokich standardów w całym łańcuchu wartości. Stale doskonalimy swoje standardy postępowania.

Transport produkowanych przez nas wyrobów odbywa się głównie za pomocą transportu drogowego, gdzie największą liczbę stanowią autocysterny. Zakwalifikowanie części naszych produktów jako te, podlegające międzynarodowej konwencji ADR*, warunkują uczestnictwo z poziomu Grupy PCC w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT), którego celem jest pomoc przy usuwaniu skutków awarii mogących wystąpić podczas transportu.

Poza transportem samochodowym korzystamy również z transportu kolejowego oraz morskiego. Transport ten jest znaczący w obszarze tras pozaeuropejskich, ale również w przypadkach przewozu niektórych surowców, dla których transport drogowy byłby ekonomicznie nieuzasadniony lub wiązałby się ze zwiększeniem ryzyka zagrożenia samego transportu (materiały niebezpieczne).

*ADR – (Accord Européen Relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków

W 2016 roku nie odnotowaliśmy wypadków podczas transportu, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Stale unowocześniana baza narzędzi informatycznych i systemowych pozwala na optymalizację procesu zarządzania transportem i zwiększanie zakresu kontroli.

Przyczynia się także do wzrostu poziomu bezpieczeństwa procesowego i środowiskowego, zmniejszania liczby reklamacji oraz zmniejszania kosztów związanych z transportem.

Wszystkich naszych podwykonawców, świadczących usługi transportowe, zobowiązujemy do przestrzegania określonych wymagań zawartych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług, czy zleceniu transportowym. Realizacja zakupu usług transportowych odbywa się za pośrednictwem platformy logistycznej, przy udziale pracowników działu logistyki i planowania. Pozwala to na zawieranie przejrzystych transakcji oraz optymalizację przewozów, co z kolei przekłada się na oszczędności finansowe oraz korzyści środowiskowe.

Będąc Spółką zorientowaną na świadome przestrzeganie standardów społecznych, ekologicznych i etycznych, realizujemy jeden z celów, jakim jest propagowanie wprowadzonych standardów zarówno wśród pracowników, jak również wszystkich pozostałych interesariuszy. W związku z tym wdrożyliśmy i opublikowaliśmy Kodeks Etyczny Dostawców, który określa ramy wymaganych standardów postępowania.

Opiera się on na 3 podstawowych filarach:

Flota samochodów osobowych naszej Spółki, złożona jest z ekonomicznych modeli o niskiej emisji spalin, bazujących na wyspecjalizowanych procedurach związanych z recyklingiem odpadów pochodzących z eksploatacji samochodów.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek