Nasz sukces zależy w głównej mierze od naszych pracowników. Jesteśmy świadomi faktu, że przy ich pełnej współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wyznaczone cele biznesowe.

GRI: [G4‑DMA, G4‑11,…] G4‑DMA, G4‑11, G4‑13, G4‑14, G4‑LA1, G4‑LA2, G4‑LA3, G4‑LA12

Pracownicy

Właściwie zarządzamy kompetencjami i indywidualnymi celami naszych pracowników, umożliwiając równolegle rozwój wiedzy, umiejętności i zachowań, w sposób adekwatny do potrzeb oraz oczekiwań przez nich definiowanych. W oparciu o transparentny dialog, realizujemy przyjętą strategię biznesową przy współpracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników, odpowiadając na ich oczekiwania.

Zatrudnienie

Nasi pracownicy nie są objęci umowami zbiorowymi.

Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć 

 

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia

Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w podziale na płeć

Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na regiony i płeć 

Procent osób należących do kadry zarządzającej w podziale na płeć 

Procent pracowników w podziale na kategorie pracownicze według płci 

Całkowita liczba zatrudnienia nowych pracowników 

Zatrudniamy ponad 220 osób

W związku z dynamicznym rozwojem naszej Spółki, zwiększamy zatrudnienie, rozbudowując tym samym siłę kapitału ludzkiego.

Całkowita liczba zatrudnienia nowych pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region 

2015 2016
Ogółem 54 46
W podziale na płeć:
– kobiety 19 19
– mężczyźni 35 27
W podziale na wiek:
<30 27 22
30-50 23 17
>50 4 7
W podziale na regiony:
– Brzeg Dolny (miasto) 53 10
– poza 1 36

Wskaźnik rotacji pracowników w podziale na płeć i region

2015 2016
Ogółem 191 220
W podziale na płeć:
– kobiety 7,8 9,5
– mężczyźni 16,5 6,8
W podziale na regiony:
– Brzeg Dolny (miasto) 27,4 13,7
– poza 0 0

ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 

W naszej strategii biznesowej uwzględniamy prócz celów ekonomicznych, także aspekty związane z odpowiedzialnością społeczną, zrównoważonym rozwojem oraz poszanowaniem środowiska. Wyznaczone cele osiągamy przy pełnej współpracy i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników. Wysokie standardy zatrudniania zapewniamy stosując wytyczne wynikające z Kodeksu Pracy oraz z wykorzystywania standardów wykraczających poza ustawowe obowiązki pracodawcy. Poprzez wartości zawarte w Księdze Etyki, dążymy do utrzymania wysokiego poziomu kultury etycznej i biznesowej w naszej Spółce.

Zapewniamy naszym wszystkim pracownikom szeroki zakres dodatkowych świadczeń, które wynikają nie tylko z obowiązujących wytycznych prawodawstwa krajowego i europejskiego.

Dbamy o utrzymanie dobrych relacji z grupami naszych byłych pracowników, do których zaliczamy osoby niepracujące ze względu na wiek (emeryci) oraz osoby niepracujące ze względu na stan zdrowia (renciści). Współorganizujemy spotkania okolicznościowe oraz zapewniamy opiekę socjalną, zgodną z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Gwarantujemy świadczenia socjalne, obejmujące dofinansowanie wypoczynku, czy działalności kulturalno-oświatowej, zgodnie ze świadczeniami przewidzianymi w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Propagujemy świadczenia obejmujące przerwy w pracy na karmienie dziecka, czy dni wolne wynikające z opieki nad dzieckiem.

Oferujemy naszym pracownikom grupowe ubezpieczenie na życie, dofinasowania szczepień profilaktycznych przeciwko grypie, czy bezpłatne badania profilaktyczne. Stale przywiązujemy wagę do sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną.

Całkowita liczba pracowników uprawnionych, korzystających oraz powracających z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego według płci 

Wskaźnik powrotu do pracy przez pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego wyniósł 85 %. 

WYNAGRODZENIE 

Polityka wynagradzania w naszej Spółce realizowana jest z uwzględnieniem aktualnych benchmarków wynagrodzeń. Indywidualny poziom wynagradzania, uwzględnia posiadane przez każdego z pracowników kwalifikacje, doświadczenie zawodowe czy osiągnięty poziom indywidualnej oceny pracownika. Niezależnie od wynagrodzenia zasadniczego gwarantujemy rozbudowany system premiowania, świadczenia socjalne, obejmujące chociażby dofinansowanie do wypoczynku letniego czy dofinansowanie programu MultiSport.

Nasza polityka wynagradzania nie różnicuje pracowników ze względu na płeć.

Procentowy udział wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w podziale na kategorie pracownicze 

Menadżerowie – 97%

Specjaliści – 79%

Produkcja – 79%

 

OCENA PRACOWNICZA

Naszych pracowników poddajemy regularnym ocenom jakości ich pracy w odniesieniu do obowiązującego systemu oceny kompetencji w Grupie PCC. 

Stosowany system ocen obejmuje swoim zakresem skuteczność działań, elementy współpracy zespołu, a także potencjał rozwojowy. Z oceny wyłączeni są pracownicy zajmujący stanowisko Dyrektora. Poniższe dane obrazują odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy oraz przeglądom rozwoju kariery zawodowej w podziale na płeć i kategorie pracownicze.

Procent pracowników podlegających regularnym ocenom w podziale na kategorie pracownicze 

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek