Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. W związku z tym, wprowadzamy szereg działań w trosce o wykorzystywane zasoby, które stanowią niezbędne źródło w procesie produkcji.

GRI: [G4‑EN24]

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest integralną częścią misji naszej Spółki. Dlatego stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć określamy długoterminowe cele, wyznaczamy programy oraz używamy dedykowanych do tego narzędzi.

Działania na rzecz Ochrony Środowiska

Przemysł kosmetyczny i detergentowy to ważne branże z punktu widzenia gospodarki – są istotną składową produktu krajowego, kreują inwestycje na badania i rozwój, tworzą nowe miejsca pracy.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Kosmetyki i detergenty to także produkty istotnie wpływające na komfort i jakość życia ich użytkowników. Producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów kosmetycznych oraz detergentowych, a także surowców wykorzystywanych do ich produkcji, łączy obowiązek wdrożenia i stosowania prawodawstwa Unii Europejskiej oraz polskiego. Wielość aktów prawnych, które dodatkowo podlegają częstym zmianom, krótkie okresy przejściowe oraz brak jednolitych przepisów obowiązujących zarówno w różnych częściach świata jak i samej UE sprawiają, że trudno jest firmom działać bez wsparcia organizacji branżowej.

PCC Exol SA jako firma członkowska Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od lat korzysta z wiedzy eksperckiej i doświadczenia naszego Stowarzyszenia.  Przedstawiciele zespołu firmy są aktywnymi uczestnikami prac grup roboczych Stowarzyszenia, uczestniczą w konsultacjach nowych i zmieniających się aktów prawnych, a także w szkoleniach i konferencjach z zakresu legislacji.

Polskie Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992. Członkami Stowarzyszenia są uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia zyskują realny wpływ na warunki funkcjonowania branży kosmetycznej i środków czystości – w Polsce i Unii Europejskiej.  Zyskują także znajomość prawa branżowego – kluczową dla bezpieczeństwa prowadzonego biznesu.

Firmy członkowskie, dbając o zrównoważony rozwój, uczestniczą także w szeregu działań dobrowolnych. Ich owocem jest między innymi pojawienie się na rynku produktów coraz bardziej skoncentrowanych, które pozwalają na dozowanie mniejszych ilości preparatu. Efektem tych innowacji jest mniejsze zużycie surowców, opakowań, energii i wody w procesie produkcji, ograniczenie potrzeb transportowych i emisji CO₂, a także mniejsza liczba odpadów komunalnych.

dr Anna Oborska

Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

W naszych zobowiązaniach długoterminowych uwzględniliśmy:

  • Minimalizowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie
  • Poddawanie się niezależnym audytom, weryfikacji i certyfikacji
  • Rozwój świadomości prośrodowiskowej wśród naszych interesariuszy
  • Dobór dostawców propagujących w swoich działaniach zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Dbam o Środowisko

Będąc realizatorem Programu “Odpowiedzialność i Troska” aktywnie uczestniczymy w spotkaniach organizowanych w ramach akcji „Dbam o Środowisko”. Głównym celem każdego spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska oraz zapoznanie się z zakładem produkcyjnym gospodarza i jednocześnie realizatora Programu “Odpowiedzialność i Troska”.

OPTIMA

Realizujemy program OPTIMA, którego celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminacja marnotrawstwa, a także poprawa jakości, optymalizacja wprowadzonych rozwiązań oraz podniesienie satysfakcji pracowników. Wszelkie działania podejmowane w zakresie programu, przyczyniają się w sposób bezpośredni lub pośredni do przeciwdziałania niekorzystnym wpływom prowadzonej przez nas działalności na środowisko.

Odpowiedzialność i Troska

Nasze zobowiązania w ramach Programu “Odpowiedzialność i Troska” obejmują praktyki zmierzające do ciągłej poprawy wiedzy o środowisku, efektywnego wykorzystywania zasobów i ograniczania wpływu prowadzonej działalności na środowisko, transparentności osiąganych wyników w obszarze środowiskowym oraz efektywnej współpracy z administracją państwową w zakresie spełniania wymagań prawnych.

Carbon Disclosure Project

Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Project, współuczestniczymy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Jedną z prestiżowych inicjatyw w tym obszarze jest szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz działań realizowanych w celu ich redukcji na międzynarodowej platformie organizacji CDP.

RSPO

Należąc do grona certyfikowanych członków organizacji RSPO wspieramy realizację działań zmierzających do promowania wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z takich terenów, które nie przyczyniają się do zubożenia wartości przyrodniczych ani w żaden inny sposób nie oddziałują negatywnie na środowisko i ekosystemy.

UN Global Compact

Jako sygnatariusz UN Global Compact, propagujemy działania obejmujące ochronę środowiska naturalnego w oparciu o prewencyjne podejście do środowiska naturalnego, podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej, stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

ECOVADIS

Raportując nasze działania na międzynarodowej platformie ECOVADIS, osiągnęliśmy złoty poziom Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, potwierdzając tym samym nasze zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczania negatywnego wpływu prowadzonej działalności gospodarczej.

OHSAS 18001

Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według OHSAS 18001 między innymi pozwala nam na identyfikowanie, nadzorowanie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych, które bezpośrednio wpływają na obszar zarządzania środowiskowego.

NASZ WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Wprowadziliśmy szereg wewnętrznych regulacji oraz procedur zapewniających przestrzeganie obowiązujących norm w obszarze ochrony środowiska.

W 2016 roku nie stwierdzono naruszeń obowiązujących norm prawnych. Przeciwko Spółce nie toczy się  postępowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska oraz nie naliczono  kar w tym obszarze.

W zrównoważony sposób korzystamy ze środowiska oraz ponosimy opłaty z tego tytułu, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi. Planujemy prowadzenie inwestycji na istniejących wydziałach uwzględniając aspekty środowiskowe. W 2016 roku nasz wkład w inwestycje związane pośrednio z ochroną środowiska wyniósł 6,9 mln zł. W ramach tych nakładów uwzględniliśmy inwestycje związane z przebudową i modernizacją obiektów budowlanych oraz instalacji technologicznych, a także opłaty środowiskowe oraz koszty wynikające z utylizacji odpadów.

Całkowite wydatki na ochronę środowiska i inwestycje według typu 

 
 
*zwiększenie kosztów i opłat w roku 2016 wynikało z reorganizacji umownych warunków współpracy PCC Exol SA z PCC Rokita SA

W 2016 roku nie odnotowaliśmy incydentów związanych z emisjami do środowiska.

ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI   

Prowadzimy systematyczny monitoring aspektów środowiskowych, zgodnie z przyznanymi pozwoleniami IPPC*. Prowadzimy rejestr skarg środowiskowych dotyczących oddziaływania na środowisko. Zdefiniowany sposób postępowania pozwala na prawidłowy przepływ informacji oraz szybkie reagowanie na wszelkie zgłoszenia oraz incydenty. Założenia te zostały opisane w wewnętrznych procedurach funkcjonujących w ramach systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z normą ISO 14001:2004 oraz w ustanowionych aktach normatywnych. Będąc realizatorem Programu Odpowiedzialność i Troska, dostarczamy informacje o naszym wpływie na środowisko oraz dokonujemy oceny skuteczności działań prowadzonych w związku z jego ochroną.

*IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)

W 2016 roku nie zarejestrowano zgłoszeń środowiskowych.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek