Zdobywając nowe rynki oraz odkrywając nieznane dotąd obszary biznesu, promujemy zrównoważoną chemię, zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów oraz dbałość o środowisko.

GRI: [G4‑14, G4‑34,…] G4‑14, G4‑34, G4‑35, G4‑36

Nasz Biznes

Ciągłe dążymy do wzrostu wartości naszej Spółki, efektywnie wykorzystując potencjał, innowacje oraz zasoby. Utrzymujemy mocną pozycję czołowego producenta surfaktantów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Zdobywamy nowe rynki oraz odkrywamy nieznane dotąd obszary biznesu. Promujemy zrównoważoną chemię zorientowaną na racjonalne wykorzystanie zasobów i dbałość o środowisko.

Zarządzanie w Spółce

Nasze relacje biznesowe oparte są na wzajemnym zrozumieniu i wspólnym podejmowaniu działań z uwzględnieniem poszanowania zasad etyki oraz ochrony środowiska.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Będąc Spółką o zasięgu globalnym, współpracującą z wieloma międzynarodowymi koncernami, kładziemy nacisk na przestrzeganie przez interesariuszy przyjętych zasad Polityki Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nasze relacje opieramy na wzajemnym zrozumieniu i prowadzeniu biznesu w sposób etyczny z uwzględnieniem obszarów związanych z ochroną środowiska i odpowiedzialnością za społeczności w których działamy.

Tugba Özcelik

Specjalista ds. sprzedaży
PCC EXOL SA

Jako spółka akcyjna, jesteśmy zobligowani do stosowania zasad zawartych w dokumencie “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Giełda Papierów Wartościowych). Celem tych praktyk  jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w kwestiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać korzystnie na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Szczegółowe informacje dotyczące ładu korporacyjnego dostępne są na stronie internetowej PCC EXOL SA

WSPARCIE ZARZĄDZANIA W SPÓŁCE

Wsparciem w zarządzaniu procesami w PCC EXOL SA  są wdrożone systemy, które w oparciu o zdefiniowane wytyczne wyznaczają sposób działania oraz pozwalają na optymalizację procesów w poszczególnych obszarach działalności Spółki takich jak np. produkcja, sprzedaż, planowanie, logistyka, zakup surowców czy zapewnienie jakości.

Najważniejsze systemy zarządzania wdrożone w PCC EXOL SA:

  • System Zarządzania Jakością według ISO 9001:2008
  • System Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001:2004
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według OHSAS 18001
  • System Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP (Good Manufacturing Practice) według wytycznych GMP EFfCI
  • System RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
  • System Zarządzania Responsible Care

AUDYTY WEWNĘTRZNE

W ramach wdrożonych systemów zarządzania, powołano zespół Audytorów wewnętrznych. Odpowiada on za prowadzenie audytów pozwalających na określenie stopnia spełnienia wytycznych zawartych w instrukcjach, procedurach oraz innych dokumentach zgodnych z normami poszczególnych systemów zarządzania.

Audyty odbywają się w regularnych odstępach czasu, zgodnie z zatwierdzonym, rocznym harmonogramem. W wyniku przeprowadzanych audytów, przygotowywane są raporty, które stanowią podstawę do podejmowania działań korygujących oraz doskonalących w obszarach, które były poddane badaniu.

Sukcesywnie zwiększamy liczbę audytów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych naszej Spółki.

Zwiększona ilość audytów wewnętrznych w 2016 roku wynikała z przygotowywania Spółki do certyfikacji na zgodność z normą OHSAS 18001. Pozwoliło to nam dostrzec obszary stanowiące istotne elementy procesu doskonalenia oraz wdrożyć plan działania w tym zakresie.

AUDYTY ZEWNĘTRZNE

Utrzymywanie certyfikowanych systemów zarządzania obliguje naszą Spółkę do corocznego realizowania audytów trzeciej strony. Są to najczęściej audyty certyfikujące prowadzone przez niezależne organizacje zewnętrzne. Potwierdzają one wdrożenie i stosowanie przyjętych w Spółce międzynarodowych wytycznych i krajowych norm.

W PCC EXOL SA realizowane są również audyty drugiej strony przeprowadzane przez strony zainteresowane funkcjonowaniem naszej Spółki, w których wykazujemy otwartą postawę wobec naszych interesariuszy. Celem tych audytów jest często kwalifikacja naszej Spółki jako wiarygodnego i rzetelnego dostawcy wyrobów chemicznych.

 

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE I JEDNOSTKI KONTROLUJĄCE

Specyfika branży chemicznej, w jakiej funkcjonuje PCC EXOL SA, warunkuje prowadzenie rzetelnego i transparentnego dialogu z administracją państwową. Raportowanie, kontrole oraz inspekcje wspierają działania dotyczące monitorowania jakości świadczonych usług, poziomu bezpieczeństwa oraz skutków oddziaływania na środowisko. Większość zagadnień formułowanych w trakcie prowadzenia działań kontrolnych dotyczy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, zapewnienia jakości, bezpieczeństwa produktów, ochrony środowiska, respektowania praw pracowniczych oraz bezpieczeństwa procesowego. Udzielanie wyjaśnień odbywa się zarówno w formie ustnej, podczas bezpośrednich wizyt jednostek kontrolnych, jak również w formie pisemnej, w odpowiedzi na kierowane do Spółki pisma zewnętrzne.

W 2016 roku przeprowadzono w Spółce 8 kontroli, których wyniki nie wykazały niezgodności i zastrzeżeń.

Zarządzanie Ryzykiem

Działalność, którą prowadzimy wiąże się z szeregiem ryzyk, wśród których zidentyfikowaliśmy ryzyka operacyjne, finansowe, biznesowe, ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną, polityczne, prawne, środowiskowe oraz reputacyjne. Monitorujemy ryzyka, a ich analiza jest ściśle powiązana z systemem kontroli wewnętrznych. Kompleksowe podejście do analizy ryzyk, pozwala na podjęcie kroków w celu minimalizowania wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.

Najważniejsze ryzyka związane z prowadzoną przez nas działalnością zostały opisane w Łańcuchu Wartości Spółki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ   

Delegowanie odpowiedzialności w obszarach ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych odbywa się poprzez:

ZASADA PRZEZORNOŚCI 

Stosowanie zasady przezorności w prowadzonej przez nas działalności operacyjnej pozwala na szybkie reagowanie w obliczu możliwego zagrożenia zdrowia ludzkiego oraz zagrożenia skażeniem środowiska. W każdym przypadku, gdzie nie można dokonać pełnej oceny zagrożenia, wykorzystanie tej zasady pozwala na wdrożenie działań minimalizujących skutki istniejących zagrożeń.

Więcej na temat stosowania metody przezorności piszemy w dziale Wpływ na środowisko oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy.
x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek