Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne.
Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu
i poprawiają jakość życia.

GRI: [G4-DMA, G4-5] G4-DMA, G4-5

Wizja i strategia

Kreujemy świat surfaktantów, tworzymy innowacje i działamy odpowiedzialnie. Dzięki naszemu zaangażowaniu i pasji tworzenia sprawiamy, że surfaktanty są wszechobecne. Wyznaczają trendy nowoczesnego stylu życia i kreują przyszłość. To ta część świata chemii, która zawsze otacza nas ze wszystkich stron.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Decydującego znaczenia w przemyśle chemicznym nabiera dziś właściwe wykorzystywanie potencjału branż specjalistycznych oraz innowacyjna i zrównoważona gospodarka surowcowa w całym łańcuchu dostaw.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Jako spółka chemiczna, śledzimy światowe trendy i staramy się implementować je, zarówno w bieżącej działalności, jak i w długofalowej strategii. Identyfikujemy potrzeby różnych gałęzi przemysłu, poszukując nisz rynkowych adekwatnych do zaznaczających się trendów oraz projektujemy i wdrażamy rozwiązania przyjazne środowisku. Taki proces nie jest łatwy, gdyż wymaga zdecydowanego odejścia od tradycyjnego modelu portfela produktów w stronę bardziej zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań.

Zaznaczające się trendy w przemyśle chemicznym wykazują różne kierunki działalności rynkowej i technologicznej. Istnieje szereg czynników, które nadal będą miały zdecydowany wpływ na zmiany rynku surowców i produktów chemicznych. Jako producent surfaktantów jesteśmy świadomi, że globalny przemysł chemiczny dostosowuje się do rynku w sposób kompleksowy. Oznacza to większe skupienie uwagi na zmieniających się potrzebach konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi globalnych problemów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Beata Gruś

Menadżer Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Pełnomocnik Zarządu ds. CSR
PCC EXOL SA

Nasza Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, uwzględnia długofalową strategię biznesową nie tylko w aspektach ekonomicznych, ale również środowiskowych, społecznych i etycznych.

Nasze cele obejmują dążenie do równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem organizacją. Jedną z kluczowych kwestii w odpowiedzialnym zarządzaniu stała się komunikacja z naszymi wszystkimi interesariuszami. Uważamy bowiem, że efektywny dialog umożliwia skuteczną identyfikację dalszych kierunków działań Spółki w drodze do realizacji idei Zrównoważonego Rozwoju.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu realizowana jest w naszej Spółce w 4 podstawowych filarach:

rynek

organizacja

społeczeństwo

środowisko

Nadzór nad prawidłową realizacją przyjętych zobowiązań pełni powołany w tym celu zespół, podlegający bezpośrednio Zarządowi Spółki.

WYTYCZNE POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RYNEK

ORGANIZACJA

SPOŁECZEŃSTWO

ŚRODOWISKO

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek