Prowadzenie biznesu powinno odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. W związku z tym, wprowadzamy szereg działań w trosce o wykorzystywane zasoby, które stanowią niezbędne źródło w procesie produkcji.

GRI: [G4‑DMA, G4‑EN15,…] G4‑DMA, G4‑EN15, G4‑EN16, G4‑EN17, G4‑EN19, G4‑EN21, G4‑EN30

Wpływ na środowisko

Prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony jest integralną częścią misji naszej Spółki. Dlatego stale czuwamy nad wszystkimi etapami powstawania naszych produktów, identyfikujemy i monitorujemy nasze działania, które mogą mieć wpływ na środowisko. Aby to osiągnąć określamy długoterminowe cele, wyznaczamy programy oraz używamy dedykowanych do tego narzędzi.

Emisje

Nasza Spółka jest istotnym ogniwem łańcucha dostaw globalnych potentatów gospodarczych, działających w branży detergentów, środków higieny osobistej oraz kosmetyków. Indywidualne standardy i wymagania jakościowe, polityka cenowa oraz warunki dostawy, stanowią niejednokrotnie kluczowe obszary współpracy z klientami. . Firmy, które działają w branży chemicznej uważają za kluczowy element strategii prowadzenie opłacalnego ekonomicznie biznesu w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i dobrymi relacjami z otoczeniem społecznym.

Zaangażowanie w projekty środowiskowe i społeczne pozwala na mierzenie, planowanie oraz nadzorowanie naszego wpływu na otoczenie. W ten sposób mamy szansę na uzyskanie oceny przez międzynarodowe, prestiżowe zespoły biznesowe, naukowe, ekologiczne i społeczne.

NASZE DZIAŁANIA

Uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Carbon Disclosure Project, współuczestniczymy w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Jedną z prestiżowych inicjatyw w tym obszarze jest szeroko pojęte raportowanie emisji gazów cieplarnianych oraz działań realizowanych w celu ich redukcji na międzynarodowej platformie organizacji CDP.

Realizując założenia projektu Carbon Disclosure Project, jesteśmy zobowiązani do corocznego sporządzania szczegółowego raportu emisyjnego. Nasz bilans podlega ocenie pod względem kryteriów takich jak jakość i kompleksowość danych, czy skuteczność działań w zakresie ograniczania emisji w poszczególnych obszarach funkcjonowania Spółki.

Począwszy od roku 2016, raporty emisyjne składane zgodnie z wytycznymi protokołu GHG (Greenhouse Gas Protocol), są oceniane wyłącznie według skali literowej w zakresie od A do F. Raport złożony przez naszą Spółkę, został bardzo dobrze oceniony przez międzynarodowe grono audytorów, uzyskując wysoką ocenę B. Zważywszy na fakt, że średnia ocena w Łańcuchu Dostaw (Supply Chain) to poziom D, nasza firma uzyskała bardzo dobry wynik, tym samym utrzymując się w czołówce najlepiej ocenianych firm w Europie i na świecie. Dane sprawozdawcze przedstawione CDP w roku 2016 dotyczą roku 2015.

*CDP (Carbon Disclosure Project) to globalna organizacją non profit, współpracująca z inwestorami i spółkami, wspierająca działania na rzecz rozwoju zrównoważonej gospodarki, zapobiegania zmianom klimatycznym oraz ochrony zasobów.
*GHG Protocol (Greenhouse Protocol; Protokół Gazów Cieplarnianych) - narzędzie stworzone przez World Resources Institute i World Business Council for Sustainable Development, wykorzystywane do rachunkowości w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

Nasze zobowiązania długoterminowe w zakresie emisji:
Redukcja emisji o 15% do roku 2020.

Głównym źródłem emisji CO₂ w naszej Spółce jest obszar produkcyjny, który wykorzystuje w procesach technologicznych znaczące ilości energii elektrycznej i cieplnej. Poziom emisji CO₂ z tego źródła oscyluje w granicach 70% ogólnej emisji CO₂. Kolejne 30%, stanowią natomiast emisje pochodzące z transportu zewnętrznego oraz wewnętrznego. Emisje związane z działalnością administracyjną są marginalne i związane są głównie ze zużyciem mediów socjalnych.

Emisje gazów cieplarnianych   

Raportując na międzynarodowej platformie CDP jesteśmy zobligowani do informowania o naszych corocznych postępach w redukcji emisji gazów cieplarnianych. Poziom redukcji opracowany został na podstawie zidentyfikowanych źródeł emisji oraz aktywności spółki. Nasz kluczowy cel obejmuje redukcje w obszarach takich jak zużycie energii elektrycznej i zużycie energii cieplnej w  procesach produkcyjnych oraz wykorzystywanych środków transportu. Realizacja celów odbywa się między innymi poprzez wdrożenie odpowiednich systemów zarządzania oraz implementację wewnętrznych procedur dotyczących gospodarki energetycznej.

Emisje gazów cieplarnianych w podziale na zakresy 

*Emisje z Zakresu 1: emisje gazów cieplarnianych pochodzące bezpośrednio z obiektów i/lub pojazdów należących do raportującego przedsiębiorstwa
*Emisje z Zakresu 2: emisje gazów cieplarnianych pochodzące ze zużycia energii nabytej przez raportujące przedsiębiorstwo (m. in. energii grzewczej i chłodniczej), a wyprodukowanej przez podmioty trzecie.

Emisje gazów cieplarnianych 

W ramach programu Carbon Diclosure Project monitorujemy poziom emisji CO₂ związanej z transportem. Dokonujemy corocznie inwentaryzacji emisji, w tym również tych, związanych z transportem w całym cyklu zakupów, produkcji i sprzedaży. Zakres naszej analizy obejmuje obszary związane z transportem surowców i materiałów do produkcji, transportem wyprodukowanych wyrobów oraz transportem wewnętrznym.

Emisje CO₂ związane z transportem wyrobów oraz surowców w 2016 roku.

Emitując inne rodzaje zanieczyszczeń sukcesywnie dążymy do zmniejszania ich uwalniania oraz dotrzymywania warunków wszelkich pozwoleń i przepisów regulujących emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Emisje tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza w roku 2016 

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek