Nasz sukces zależy w głównej mierze od naszych pracowników. Jesteśmy świadomi faktu, że przy ich pełnej współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wyznaczone cele biznesowe.

GRI: [G4‑3, G4‑4,…] G4‑3, G4‑4, G4‑5, G4‑8

Pracownicy

Właściwie zarządzamy kompetencjami i indywidualnymi celami naszych pracowników, umożliwiając równolegle rozwój wiedzy, umiejętności i zachowań, w sposób adekwatny do potrzeb oraz oczekiwań przez nich definiowanych. W oparciu o transparentny dialog, realizujemy przyjętą strategię biznesową przy współpracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników, odpowiadając na ich oczekiwania.

Nasze Relacje

Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, dążymy do zapewnienia naszym pracownikom najlepszych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, swobodnego i transparentnego dialogu, a także warunków pozwalających na zachowanie równowagi między pracą, a życiem prywatnym oraz rozwoju pasji.

Efektem naszych działań jest szereg inicjatyw skierowanych do wszystkich naszych pracowników, które niejednokrotnie stanowią cykliczne programy, dedykowane zarówno do pracowników jak i ich rodzin.

WORK-LIFE BALANCE

W odniesieniu do realizowanej przez nas idei work-life balance, wspieramy naszych pracowników w dążeniu do zoptymalizowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Nasze podejście zwiększa u pracowników poziom samorealizacji, a co za tym idzie satysfakcji z życia prywatnego oraz zawodowego.

Do głównych rozwiązań jakie propagujemy w ramach idei work-life balance to:

umożliwienie elastycznego czasu pracy, co sprawdza się szczególnie u pracowników posiadających małe dzieci podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój kariery zawodowej zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami

DIALOG Z PRACOWNIKAMI

W poczuciu odpowiedzialności wobec naszych pracowników, wprowadzamy jednolite i usystematyzowane standardy komunikacji wewnętrznej, co pozwala na budowanie wspólnej kultury korporacyjnej. Wdrażamy i doskonalimy metody sprawnego przepływu informacji oraz efektywnej komunikacji na różnych szczeblach organizacji.

Nasi pracownicy mają możliwość przekazywania informacji, inicjowania dyskusji, dzielenia się wiedzą i wymianą doświadczeń w oparciu o różnorodne metody komunikacji.

SPOTKANIA PRACOWNIKÓW RÓŻNYCH SZCZEBLI ORGANIZACJI

W ramach cotygodniowych spotkań organizacyjnych pracowników różnych szczebli, poruszamy najważniejsze zagadnienia dotyczące kluczowych obszarów prowadzonej działalności, związanych z procesami produkcyjnymi, metodologią pracy, bieżącymi zadaniami czy aspektami dotyczącymi zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy.

INTRANET

PCC Intranet stanowi główne miejsce publikowania wszelkich informacji dotyczących bieżących wydarzeń, osiąganych sukcesów i informacji związanych z życiem Spółek. Pełni również funkcję biblioteki obejmującej swoim zakresem wszelkie niezbędne pracownikom formularze, dokumenty, bazy danych, poradniki i książki adresowe.

BIULETYN INFORMACYJNY PCC CHEM NEWS

W ramach wydawanego przez Grupę PCC Biuletynu Informacyjnego PCC CHEM NEWS, systematycznie publikujemy artykuły, poruszające zagadnienia dotyczące bieżących wydarzeń, osiąganych sukcesów i informacji związanych z życiem Spółki. Biuletyn Informacyjny w całości redagowany jest przez pracowników Grupy PCC, a jego treść w znacznym stopniu poświęcona jest sprawom i inicjatywom pracowniczym.

FORUM PRACOWNIKÓW GRUPY PCC

Forum stanowi platformę wymiany bieżących potrzeb pracowników i ich opinii, dzielenia się doświadczeniami czy dobrymi praktykami w kontaktach z interesariuszami zewnętrznymi.

ZESPÓŁ RZECZNIKÓW ETYKI

Każdy pracownik naszej Spółki ma możliwość konsultacji z wybranym Rzecznikiem Etyki, pojawiających się swoich wątpliwości w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz w związku z interpretacją zapisów Code of Conduct lub łamania jego zasad.

INICJATYWA „Mój Pomysł na…”

„Mój pomysł na…” stanowi inicjatywę pracowników Grupy PCC, opracowaną i wdrażaną w ramach Programu OPTIMA. Ideą tej inicjatywy jest zmiana naszego środowiska pracy na lepsze i bezpieczniejsze oraz wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na wykonywanie codziennych obowiązków w sposób bardziej efektywny. Zmiany te możliwe są dzięki zaangażowaniu każdego z pracowników, ich kreatywności oraz otwartości na dzielnie się pomysłami.

NASZE ZOBOWIĄZANIE: Będziemy nadal realizować cykliczne spotkania, zgodnie z oczekiwaniami naszych pracowników.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek