Stopień zaangażowania w organizację i wspieranie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz społeczności i wolontariatu nie byłoby możliwe bez szerokiego wsparcia ze strony naszych pracowników.


Społeczność lokalna

Prowadzimy naszą działalność uwzględniając interes społeczny, aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Ważnym elementem rozwoju naszej strategii biznesowej w tym obszarze jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Realizację naszych działań prowadzimy w oparciu o organizację akcji prośrodowiskowych i promowanie zachowań proekologicznych oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

Działania Społeczne

Prowadzimy działalność zarówno na płaszczyźnie biznesowej, społecznej jak i charytatywnej. Doświadczenie, posiadane zasoby oraz zaangażowanie wszystkich naszych pracowników, pozwala na wspieranie i organizowanie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz rozwoju biznesu oraz akcji dobroczynnych i wolontariatu. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu wspieramy społeczności lokalne oraz angażujemy się w szereg akcji społecznościowych promujących bezpieczeństwo, jak np. „Prewencja, ale inaczej”, finansując nagrody dla uczniów szkół podstawowych, czy wspierając akcje charytatywne.

Obszary zaangażowania społecznego:

Nauka i edukacja

Zdrowie i wsparcie społeczne

Wolontariat

Inne formy zaangażowania

PROGRAM POZNAJ PCC EXOL

W ramach organizowanej akcji „Poznaj naszą firmę i specyfikę pracy chemika”, w 2016 roku teren naszej Spółki odwiedziło 100 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i uczelni wyższych m.in. Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Dajemy możliwość poznania specyfiki instalacji chemicznych na naszych wydziałach produkcyjnych.

Swoją otwartą postawą wobec naszych interesariuszy, mamy możliwość zaprezentowania charakteru prowadzonej przez nas działalności oraz przybliżenia specyfiki realizowanych działań.

KSZTAŁCENIE DUALNE

W ramach kontynuacji dualnego kształcenia młodocianych, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i w Wołowie, w 2016 roku przyjęliśmy 2 uczniów klasy pierwszej na praktyczną naukę zawodu operatora urządzeń przemysłu chemicznego. W starszych klasach naukę zawodu w naszej Spółce kontynuuje 1 uczeń.

Najlepsi młodociani pracownicy korzystają z systemu premiowania, który obejmuje nagradzanie za dobre wyniki na praktykach oraz w nauce. W 2016 roku wynagrodziliśmy 2 młodocianych pracowników, którzy otrzymywali premie kwartalne. Najlepszym uczniom w klasie trzeciej oferujemy gwarancję zatrudnienia.

PREWENCJA, ALE INACZEJ

Wspieramy społeczności lokalne angażując się w różne formy wsparcia inicjatyw organizowanych przez miejscowe jednostki i organizacje.

Cyklicznie angażujemy się w akcję, organizowaną z myślą o najmłodszych, promującą bezpieczeństwo, pt. „Prewencja, ale inaczej”, dofinansowując nagrody w postaci rowerów dla uczniów szkół podstawowych.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek