Nasz sukces zależy w głównej mierze od naszych pracowników. Jesteśmy świadomi faktu, że przy ich pełnej współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wyznaczone cele biznesowe.

GRI: [G4‑DMA, G4‑LA9,…] G4‑DMA, G4‑LA9, G4‑LA10, G4‑LA11, G4‑HR2

Pracownicy

Właściwie zarządzamy kompetencjami i indywidualnymi celami naszych pracowników, umożliwiając równolegle rozwój wiedzy, umiejętności i zachowań, w sposób adekwatny do potrzeb oraz oczekiwań przez nich definiowanych. W oparciu o transparentny dialog, realizujemy przyjętą strategię biznesową przy współpracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników, odpowiadając na ich oczekiwania.

Edukacja i Szkolenia

W zależności od potrzeb naszych pracowników, organizujemy spotkania informacyjno-szkoleniowe, umożliwiające przekazywanie niezbędnej wiedzy o oferowanych przez Spółkę produktach m.in. osobom podejmującym pracę.

Uczestnictwo w szerokim wachlarzu szkoleń pozwala na wyliczenie średniej liczby godzin szkoleniowych, przypadających na jednego pracownika.

 

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika według kategorii pracowniczej za 2016: 

menadżerowie

specjaliści

produkcja

ogółem

Menadżerowie Specjaliści Produkcja Ogółem
Liczba godzin ogółem 208 293 846 1 347
Średnia liczba godz. 9,4 6,3 6,8 7,0

Liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć:

kobiety

mężczyźni

ogółem

Kobiety Mężczyźni Ogółem
Liczba godzin ogółem 424 923 1 347
Średnia liczba godz. 6,6 7,2 7,0

 

 

Duże znaczenie w rozwoju kompetencji naszych pracowników ma ciągłe doskonalenie metod rozwoju, motywowanie do efektywnego wykorzystywania wiedzy oraz dzielenia się nią z innymi.

Umożliwiamy naszym pracownikom udział w szerokim wachlarzu szkoleń, kursów, konferencji czy seminariów oraz dofinansowujemy kursy językowe lub naukę w szkołach wyższych.

ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI 

MENTORING

W odniesieniu do grupy nowych pracowników prowadzimy mentoring, w którym każda nowo zatrudniona osoba otrzymuje wsparcie innego, doświadczonego pracownika zespołu. Rolą mentora jest zapewnienie właściwego wdrożenia nowego pracownika w zasady działania Spółki oraz wsparcie merytoryczne, pozwalające na szybsze dostosowanie się pracownika do struktury w miejscu pracy.

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

Prowadzimy szkolenia wewnętrzne w ramach ustalonego, rocznego planu szkoleń wewnętrznych. Ich realizacją zajmują się głównie pracownicy Działu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju. Szkolenia te obejmują swoim zakresem m.in. zasady postępowania etycznego, prawa człowieka, zasady dotyczące różnorodności, politykę antykorupcyjną, czy szkolenia produktowe.

Uznajemy szkolenia za ważny czynnik rozwoju kompetencji pracowników, który wpływa pozytywnie na wzajemne relacje, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko powstawania szkodliwych konfliktów w miejscu pracy.

Szkolenia wewnętrzne pozwalają nam dzielić się wiedzą, kompetencjami oraz promować wśród pracowników wartości Spółki przyjęte w ogólnej strategii biznesowej.

Przeszkoliliśmy wszystkich pracowników Spółki w zakresie obejmującym przyjęte zasady dotyczące praw człowieka. 

 

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE

W wyniku współpracy z CWB Partner Sp. z o.o., umożliwiamy naszym pracownikom odbycie szkoleń zewnętrznych w ramach określonego na dany rok kalendarzowy programu szkoleń dla każdej grupy pracowników.

Bezustanna chęć poszerzania kompetencji oraz charakter wykonywanej pracy, skłaniają naszych pracowników do wnioskowania do Zarządu o zgodę na udział w szkoleniach zewnętrznych. Ten rodzaj szkoleń pozwala na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy automatycznie po zakończeniu szkolenia. Wśród zróżnicowanych, dostępnych technik szkoleń, najbardziej preferowane obejmują:

  • dedykowane szkolenia, dotyczące wyspecjalizowanego nabycia kompetencji w danej dziedzinie
  • konferencje, poszerzające wiedzę w wybranej problematyce oraz pozwalające nawiązać kontakty z różnymi ekspertami
  • seminaria, umożliwiające spotkania różnych grup pracowników i prowadzenie metodologicznych dyskusji
  • e-learning, pozwalający na minimalizowanie kosztów oraz dużą elastyczność w zakresie treści programowych szkoleń czy indywidualnego czasu uczenia się

WSPARCIE W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Mając na uwadze wsparcie pracowników w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, rozumianych jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności, wprowadziliśmy określone zasady w tym zakresie. Obejmują one spełnienie określonych wytycznych, regulujących współpracę przy dofinansowaniu, zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. System dofinansowania opiera się na obopólnych korzyściach, które obejmują podnoszenie przez pracownika kwalifikacji zawodowych a w odniesieniu do pracodawcy na utrzymaniu stabilnej struktury zatrudnienia.

PROGRAMY KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

PROGRAM STYPENDIALNY

Program stypendialny stanowi jedną z form dotarcia do najlepszych studentów, a tym samym do potencjalnych pracowników, już na samym początku ich drogi zawodowej. Program skierowany jest głównie do studentów studiów magisterskich Wydziałów Chemicznych Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Warszawskiej.

W ramach programu studenci prowadzą badania, odnosząc się do uzgodnionego wspólnie tematu pracy magisterskiej.

Program trwa 10 miesięcy, a oprócz wsparcia merytorycznego studenci otrzymują wynagrodzenia oraz pakiet szkoleń interpersonalnych.

PROGRAM POZNAJ PCC EXOL

W ramach akcji „Poznaj naszą firmę i specyfikę pracy chemika”, w 2016 roku teren naszej Spółki odwiedziło 100 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i uczelni wyższych (Politechnika Wrocławska, Warszawska, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych) zlokalizowanych na terenie pobliskich powiatów. Uczniowie i studenci mieli możliwość poznania instalacji chemicznych na wydziałach produkcyjnych Spółki.

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

Program praktyk studenckich, to coroczny program skierowany do studentów i absolwentów, chcących poznać Grupę PCC oraz rozwijać swoje zainteresowania w wybranym przez siebie obszarze. Podczas praktyk organizujemy szkolenia interpersonalne dla wszystkich uczestników, natomiast po zakończeniu studiów, praktykanci często starają się o przyjęcie w struktury pracowników Grupy PCC.

PROGRAM STAŻ

Zapewniamy zdobycie cennego doświadczenia zawodowego organizując program stażowy. Program wymaga dyspozycyjności w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej trzech miesięcy, ale w przeciwieństwie do praktyk, stażyści otrzymują wynagrodzenie. Każdy stażysta dołączając do jednego z naszych zespołów, pracuje nad rzeczywistymi projektami biznesowymi.

PROGRAM STYPENDIALNY

Naszym celem jest motywowanie studentów do pracy nad rozwojem osobistym, promowanie dobrych wyników w nauce oraz pobudzanie do rozwijania talentów z dziedzin, które są istotne z punktu widzenia Spółki PCC EXOL. W ramach programu stypendialnego w roku 2016 pojawiło się u nas dwóch studentów z Politechniki Wrocławskiej oraz Śląskiej.

Wyłaniamy stażystów podczas prowadzonego przez osoby zainteresowane procesu rekrutacyjnego.

Podczas trwania stażu organizujemy szkolenia interpersonalne dla wszystkich uczestników, natomiast po zakończeniu studiów, stażyści często starają się o przyjęcie w struktury pracowników Grupy PCC.

PROGRAM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program kształcenia zawodowego, to trzyletni program ukierunkowanego nauczania, w którym jako Grupa PCC zachęcamy uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i w Wołowie do wyboru ukierunkowanego zawodu. Celem tego programu jest poprawa dostępu do lokalnego rynku pracy. Duży odsetek uczniów po zakończeniu praktyk pozostaje w Grupie PCC, zdobywając kolejne doświadczenia zawodowe.

KSZTAŁCENIE DUALNE

W ramach kontynuacji dualnego kształcenia młodocianych, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym i w Wołowie, w 2016 przyjęliśmy 2 uczniów w klasie pierwszej na praktyczną naukę zawodu operator urządzeń przemysłu chemicznego.

Najlepsi młodociani pracownicy naszej Spółki korzystają z systemu premiowania. W tym roku za dobre wyniki na praktykach oraz w szkole wynagrodziliśmy 2 młodocianych pracowników, którzy otrzymywali premie kwartalne. Najlepszym uczniom w klasie trzeciej zaoferowaliśmy gwarancję zatrudnienia. Od września 2016 roku współpracę z naszą Spółką kontynuuje 2 młodocianych pracowników na stanowisku operatora urządzeń przemysłu chemicznego.

KLASY PATRONACKIE

W ramach kontynuacji projektu Chemiczno-Biologicznego partnerstwo edukacyjne, którego celem jest m.in. podniesienie atrakcyjności i zwiększenie poziomu umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, przyznaliśmy stypendia dla 8 licealistom z klasy patronackiej o profilu matematyczno-przyrodniczym w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w ZSZ w Brzegu Dolnym.

DNI OTWARTE DLA STUDENTÓW

Dni otwarte dla studentów, to forma prezentacji dla wszystkich zainteresowanych, specyfiki działalności Grupy PCC, zasad rekrutacji i oczekiwań w stosunku do potencjalnych pracowników.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek