Wraz z dynamicznym rozwojem naszej Spółki, odpowiedzialność etyczna staje się coraz ważniejszą częścią naszej kultury biznesowej.

GRI: [G4‑DMA, G4‑57,…] G4‑DMA, G4‑57, G4‑58, G4‑HR3, G4‑HR4, G4‑HR5, G4‑HR6, G4‑HR7, G4‑HR8, G4‑HR12, G4‑LA16

Etyka w Spółce

W ramach przyjętej idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz propagowania kultury etycznej, wdrożyliśmy szereg regulacji obowiązujących wszystkich pracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych związanych z naszą organizacją. Każdy dokument, obejmujący zagadnienia etyczne w Spółce, wydawany jest w minimum dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Kodeksy Etyczne

Przyjęta idea społecznej odpowiedzialności biznesu, zobowiązuje naszą Spółkę do propagowania kultury etycznej wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Implementując standardy etyczne do naszej strategii, świadomie posługujemy się nimi w prowadzonych działaniach biznesowych. Propagujemy wewnątrz i na zewnątrz organizacji wysoki poziom kultury zarządzania i efektywnego budowania wartości. Nasze działania prowadzimy w jasny i przejrzysty sposób, kształtując umiejętności dostrzegania skutków własnych decyzji i gotowości ponoszenia za nie odpowiedzialności. Prowadzone przez nas działania uwzględniają również etykę ekologiczną, która przejawia się w wykorzystywaniu w procesach wytwarzania wyrobów, technologii przyjaznych dla środowiska. Propagujemy wśród naszych interesariuszy wszelkie inicjatywy, mające na celu upowszechnianie postaw odpowiedzialności etycznej.

Emilia Drzymała

Menadżer ds. Marketingu i CSR
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania
PCC EXOL SA

KODEKS POSTĘPOWANIA W PCC EXOL

W Spółce PCC EXOL funkcjonuje Kodeks Postępowania, który jest zbiorem zasad oraz norm postępowania etycznego. Rozpowszechniany jest wśród wszystkich interesariuszy, propagując wzajemne stosowanie spisanych wartości. Poprzez zawarte w nim treści, wyrażamy przekonanie o uczciwości, transparentności i etycznym postępowaniu w każdej sferze naszej działalności biznesowej. Określono w nim prawa oraz obowiązki, którym staramy się sprostać, aby utrzymać wysoki poziom przyjętych standardów.

RZECZNICY ETYKI 

W Spółce funkcjonuje zespół Rzeczników Etyki, którego podstawowym zadaniem jest rozstrzyganie sporów i udzielanie wyjaśnień na podstawie zapisów Kodeksu Postępowania.

Każdy pracownik, współpracownik, klient czy kontrahent może zgłosić się do Rzecznika Etyki z prośbą o pomoc, gdy stwierdzi, że zostały naruszone przyjęte wartości, normy etyczne czy społeczne. Podczas zgłaszania problemów i skarg oraz w toku każdego postępowania wyjaśniającego, dane osoby zgłaszającej mogą być na jej prośbę utajnione. W PCC EXOL SA nie zachęcamy jednak do stosowania tej metody. Osoba zgłaszająca skargę lub problem, działając w dobrej wierze nie musi ukrywać swojej tożsamości. Kwestię anonimowości zostawiamy jednak w gestii pracowników.

Bardzo ważną zasadą jest również gwarancja braku jakichkolwiek działań odwetowych względem osób, które w dobrej wierze zgłaszają problemy związane z łamaniem prawa i naruszaniem zasad kultury etycznej w Spółce. Należy jednak pamiętać o tym, że taka osoba bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Nie należy zatem wykorzystywać Rzeczników Etyki, ich działań czy uprawnień do odwetu lub odreagowywania złości na przełożonych lub współpracownikach.

 

Każdy pracownik, współpracownik oraz kontrahent może zgłosić się do Rzecznika Etyki z prośbą o interwencję, gdy stwierdzi, że zostały naruszone przyjęte wartości, normy etyczne czy społeczne.

Podczas zgłaszania problemów i skarg oraz w toku każdego postępowania wyjaśniającego, dane osoby zgłaszającej mogą być na jej prośbę utajnione. W PCC EXOL SA nie zachęcamy jednak do stosowania tej metody. Osoba zgłaszająca skargę lub problem, działając w dobrej wierze nie musi ukrywać swojej tożsamości. Kwestię anonimowości zostawiamy jednak w gestii pracowników.

LICZBA SKARG ZAREJESTROWANYCH PRZEZ RZECZNIKÓW ETYKI 2014/2015/2016

Rok Liczba zarejestrowanych skarg Liczba rozpatrzonych skarg polubownie
2016 0 0
2015 0 0
2014 3 3

NASZE ZOBOWIĄZANIA

Dążymy do utrzymania braku skarg w obszarze etycznego postępowania.

SCHEMAT ZGŁASZANIA SKARG DO RZECZNIKÓW ETYKI

 

 • Zgłoszenie zdarzenia do Rzecznika Etyki

  Rozpatrywanie zdarzenia przez Rzecznika Etyki, rozpoczyna się poprzez zainicjowanie otwartej rozmowy z osobą dokonującą zgłoszenia. Następnie dokonuje się analizy okoliczności zaistniałej sytuacji (przy zachowaniu poufności). Wnioski z takiej analizy wykorzystywane są do doskonalenia standardów etycznych w Spółce.

 • Rozpatrywanie zgłoszenia i przekazanie informacji zwrotnej

  Rozpatrzenie zdarzenia oraz przekazanie informacji zwrotnej osobie dokonującej zgłoszenie, odbywa się na podstawie zebranych danych przez Rzecznika Etyki. Na życzenie osoby zgłaszającej, Rzecznik Etyki przedstawia rozwiązanie sprawy w formie pisemnej.

 • Łamanie prawa

  W każdym przypadku wskazującym na naruszenie przepisów prawa, Rzecznik Etyki informuje w trybie natychmiastowym Zarząd Spółki o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 • Zgłoszenie naruszenia do Zarządu Spółki

  Osoba, która dokonała zgłoszenia posiada wgląd w wyniki przeprowadzonego postępowania. Zarząd Spółki na podstawie zebranych informacji oraz przygotowanej w tym zakresie dokumentacji, podejmuje decyzję o wprowadzeniu stosownych działań, wobec osoby której toczyło się postępowanie.

 • Naprawienie szkody

  W przypadkach stwierdzenia naruszeń zasad zawartych w Kodeksie Postępowania mogą zostać wydane zalecenia do naprawienia moralnych szkód wyrządzonych pokrzywdzonemu oraz zalecone rozmowy dyscyplinujące z przełożonym. Praktykuje się również stosowanie upomnień ustnych, pisemnych oraz innych kar.

W 2016 roku nie odnotowaliśmy zgłoszeń dotyczących dyskryminacji oraz łamania praw człowieka.

Wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji warunków zatrudnienia 

Wolność zrzeszania się stanowi jedną z podstawowych swobód człowieka, mocno utrwaloną w prawodawstwie polskiego porządku prawnego. Pracownicy Spółek Grupy PCC posiadają prawo do tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji płac i warunków pracy. Przyjmujemy otwartą postawę wobec związków zawodowych oraz ich działań organizacyjnych. Przedstawiciele organizacji związkowych posiadają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.

W 2016 roku nie stwierdziliśmy zagrożeń dla wolności zrzeszania się i negocjacji.

Norma konstytucyjna, współtworzy z wieloma międzynarodowymi konwencjami oraz prawem wspólnotowym, uregulowania dotyczące ochrony dzieci przed wykorzystywaniem i nadmiernym obciążeniem pracą.

Uznajemy prawo każdego dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym i wykonywaniem pracy, która grozi niebezpieczeństwem, ogranicza możliwość zdobycia wykształcenia, bądź stanowi zagrożenie dla zdrowia i rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego, moralnego czy społecznego. Nie akceptujemy zatrudniania dzieci oraz respektujemy wszelkie ograniczenia dotyczące zatrudniania osób, które nie ukończyły 18 lat.

KORZYSTANIE Z PRACY DZIECI 

W PCC EXOL SA dopuszcza się zatrudnianie osób młodocianych powyżej 16 roku życia. Młodocianym na mocy prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła lat 18. Przepisy o zatrudnieniu młodocianych mają przede wszystkim charakter ochronny. Ich celem jest ochrona przed eksploatacją ekonomiczną, pracą, która może być niebezpieczna lub szkodliwa dla zdrowia, rozwoju fizycznego i umysłowego, czy może ograniczać a nawet eliminować możliwość edukacji. W przeciwieństwie do dzieci, młodociany może samodzielnie zawrzeć umowę o pracę, bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz bez konieczności uzyskania zezwolenia inspektora pracy.

W 2016 roku nie stwierdziliśmy ryzyk wykorzystywania pracy dzieci.

DOBROWOLNOŚĆ ZATRUDNIENIA 

Dobrowolność zatrudnienia stanowi jedną z najważniejszych cech stosunku pracy. Nie osiągamy żadnych korzyści wynikających z procederu pracy przymusowej, niewolniczej, ani też z  przymusowej pracy więźniów. Wszyscy pracownicy Spółki wykonują swoje zadania w sposób dobrowolny i świadomy, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, predyspozycjami i kwalifikacjami. Pracownicy Spółki mają prawo zakończyć zatrudnienie po zakończeniu okresu wypowiedzenia umowy.

Wszystkie zadania powierzane pracownikom są przez nich wykonywane w sposób świadomy, bez stosowania jakichkolwiek form przymusu. Każda osoba zatrudniona w Spółce posiada Kartę Stanowiska Pracy, w której został określony zakres obowiązków, właściwy dla danego stanowiska pracy. Płaca jest zarazem wartością, którą pracownik otrzymuje za swoją pracę, głównym źródłem dochodu oraz podstawą jego bezpieczeństwa finansowego.

W 2016 roku nie stwierdziliśmy ryzyk wykorzystywania pracy przymusowej lub obowiązkowej.

Troska o bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest od dawna traktowana jako jeden z najważniejszych priorytetów, dlatego też zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne środowisko pracy, odpowiadające standardom branży chemicznej, które uwzględnia ewentualne zagrożenia.

Podejmujemy szereg działań mających na celu zapobieganie wypadkom, poprzez m.in. ograniczanie różnych typów zagrożeń w środowisku pracy, a także propagujemy idę bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Troska o bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest od dawna traktowana jako jeden z najważniejszych priorytetów. Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne środowisko pracy, które jest zgodne ze standardem branży chemicznej oraz uwzględnia ewentualne zagrożenia. Podejmujemy szereg działań mających na celu zapobieganie wypadkom, poprzez m.in. ograniczanie różnych typów zagrożeń w środowisku pracy. Propagujemy ideę bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Wszystkich pracowników Spółek, powiązanych umowami outsourcingowymi w zakresie ochrony mienia, obowiązują zasady wynikające z wdrożonego Kodeksu Postępowania w PCC EXOL SA.

PRAWA LUDNOŚCI RDZENNEJ 

Szanujemy prawa ludności rdzennej, zgodnie z definicjami określonymi w obowiązujących unormowaniach prawnych. W ramach propagowania idei zrównoważonej produkcji oleju palmowego, zainicjowanej przez organizację RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), działamy według ustalonych mechanizmów pozyskiwania i przetwarzania oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw. Jako członek organizacji, popieramy respektowanie prawa człowieka, w tym poszanowanie kultur, praw społeczności lokalnych, praw własności do gruntów oraz działania na rzecz drobnych producentów rolnych, poprzez włączenie ich do zrównoważonego łańcucha dostaw.

W 2016 roku nie odnotowaliśmy przypadków naruszenia praw ludności rdzennej.

ZASADY ETYKI W MARKETINGU I REKLAMIE 

Uznajemy kulturotwórczy i obyczajowy charakter działań marketingowych, widząc potrzebę eliminowania w tym zakresie zjawisk negatywnych i stymulowania pozytywnych. Rozumiemy konieczność ujednolicenia określonych standardów w ramach współdziałania z naszymi interesariuszami na całym świecie. Zobowiązujemy się do respektowania i dołożenia wszelkich starań, aby zasady i wartości opisane Kodeksie Postępowania w PCC EXOL  SA były respektowane i przestrzegane.

Pracownicy zaangażowani w działania marketingowe mają obowiązek:

 • Dbać o to, aby przekaz reklamowy w mediach, internecie i innych nośnikach elektronicznych nie zawierał jakichkolwiek treści pornograficznych, elementów przemocy, nienawiści, obraźliwego zachowania oraz jakichkolwiek przejawów łamania praw człowieka,
 • Dbać o to, aby treści wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Spółki były oparte na prawdziwych informacjach,
 • Zwracać uwagę na przedstawianie cech i właściwości produktów w materiałach reklamowych w sposób rzetelny i obiektywny;
 • Stosować i respektować wszelkie zapisy zawarte w Kodeksie Etyki Reklamy, ustanowionym przez Radę Reklamy i Komisję Etyki Reklamy, będącym źródłem zasad postępowania etycznego dla wszystkich pracowników związanych z reklamą i marketingiem;
 • Respektować międzynarodowe zasady dotyczące etyki w reklamie i marketingu oraz działać w tym zakresie zgodnie ze standardami Europejskiego Stowarzyszenia Etyki Reklamy (EASA).

W 2016 roku nie odnotowaliśmy przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO DOSTAWCÓW

Jesteśmy zorientowani na świadome przestrzeganie standardów społecznych, ekologicznych i etycznych. Naszą misją w tym zakresie, jest propagowanie tych standardów nie tylko wśród naszych pracowników. Oczekujemy od wszystkich naszych interesariuszy, poszanowania przyjętych wartości oraz respektowania ustanowionych zasad.

Udostępniamy naszym Dostawcom Kodeks Postępowania Etycznego Dostawców, aby skutecznie budować wzajemną relację w praktycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju na wszystkich płaszczyznach wzajemnej współpracy.

Identyfikujemy w nim cztery filary postępowania etycznego dostawców:

1. Uczciwość i transparentność w prowadzeniu biznesu

2. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska

3. Prawa człowieka

4. Odpowiedzialne zarządzanie

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek