Nasza Spółka to połączenie nowoczesnych technologii, doświadczenia i efektywnego działania w obszarze projektowania, produkcji i sprzedaży surfaktantów.

GRI: [G4‑DMA, G4‑5,…] G4‑DMA, G4‑5, G4‑7, G4‑9, G4‑17, G4‑34, G4‑38, G4‑EC1

O nas

Portfolio Spółki obejmuje produkty chemiczne, zarówno o charakterze masowym, jak i specjalistycznym. W obrębie tych dwóch grup produktowych oferujemy surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe, amfoteryczne oraz formulacje chemiczne do wielu aplikacji przemysłowych. Jako producent zorientowany na indywidualne potrzeby klientów poszukujących uniwersalnych i ekonomicznych składników formulacji, Spółka stale rozbudowuje swoje portfolio produktowe.

PCC EXOL SA w Polsce

Siedzibą Spółki jest Brzeg Dolny – kilkunastotysięczne miasto położone niedaleko stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia. Jesteśmy Spółką Akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 3 sierpnia 2012 roku. Większościowym akcjonariuszem Spółki jest PCC SE.

CHARAKTER WŁASNOŚCI 

Akcjonariuszem większościowym PCC EXOL SA jest PCC SE, które posiadając większość głosów na Walnym Zgromadzeniu, może wywierać istotny wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw dotyczących funkcjonowania Spółki. Należą do nich:  zmiana Statutu, podwyższenie czy obniżenie kapitału zakładowego Spółki, emisje obligacji zamiennych, wypłaty dywidendy i inne czynności, które zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wymagają większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. PCC SE posiada również wystarczającą liczbę głosów do powoływania członków Rady Nadzorczej, która z kolei jest odpowiedzialna za ustalanie składu Zarządu Spółki.

WŁADZE SPÓŁKI 

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do siedmiu osób, powoływanych na trzyletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem wspólnej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym oraz sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. W składzie Rady Nadzorczej działa trzyosobowy Komitet Audytu.

ZARZĄD

Zgodnie ze Statutem Spółki w skład Zarządu wchodzi od jednej do trzech osób, w tym Prezes Zarządu. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres trzyletniej kadencji. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję poprzedniego, w miejsce którego został powołany. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA (stan na 03.2017)

Struktura organizacyjna Spółki stanowi formalne określenie relacji i zależności między poszczególnymi działami, pozwala na sformalizowanie kompetencji oraz ułatwia obieg informacji.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA  

Prowadzimy działalność w Brzegu Dolnym oraz w Płocku, a wytwarzanie produktów odbywa się na sześciu wyspecjalizowanych instalacjach, w tym w obrębie instalacji Etoksylacji I działa linia produkcyjna do wytwarzania surfaktantów amfoterycznych (betain). Posiadamy również własne zaplecze badawcze, dzięki któremu projektujemy oraz wdrażamy surfaktanty dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorców. W roku 2016 wydajność naszych instalacji wynosiła około 117 tys. ton rocznie.

SPRZEDAŻ SURFAKTANTÓW W LATACH 2014-2016PODSUMOWANIE GŁÓWNYCH POZYCJI FINANSOWYCH   

Spółka PCC EXOL SA, rok 2016 zamknęła rekordowym wynikiem, osiągając zysk netto na poziomie 24,6 mln zł (wzrost o 73,1% r/r) oraz zysk EBITDA na poziomie 43,1 mln zł (wzrost o 19,4% r/r). Jednocześnie Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży na poziomie 455,5 mln zł (wzrost o 7,7% r/r) oraz marżę na sprzedaży na poziomie 14,5%, która była wyższa o 0,6 p.p. w odniesieniu do 2015 roku.

W 2016 roku Spółka wygenerowała rentowność ROA na poziomie 4,8%, (wzrost o 1,9 p.p.) oraz wysoką rentowność ROE na poziomie 10,2% (wzrost o 3,9 p.p).

Tabela roku finansowego (w tyś. zł) 2015 2016
Przychody 422 752 455 464
Koszty:
– pozostałe koszty 6 288 7 079
– świadczenia pracownicze 15 109 20 608
Zysk netto 14 224 24 621
*szczegółowy Raport Finansowy za 2016 rok dostępny jest na stronie internetowej www.pcc-exol.eu

OŚ CZASU

Rozpoczyna się produkcja pierwszych niejonowych środków powierzchniowo czynnych (etoksylatów), jako środków pomocniczych do zastosowań przemysłowych.

Następuje uruchomienie instalacji do produkcji anionowych środków powierzchniowo czynnych (siarczanowanych).

Zakłady Chemiczne „Rokita” SA pozyskują nowego inwestora strategicznego – PCC SE.

Następuje oficjalne otwarcie drugiej instalacji siarczanowania, czterokrotnie zwiększającej zdolności produkcyjne anionowych środków powierzchniowo czynnych. Powstaje Spółka PCC EXOL SA.

Zostaje zakończona inwestycja w budowę instalacji niejonowych środków powierzchniowo czynnych w Płocku. PCC EXOL SA rozpoczyna regularną produkcję etoksylatów w drugiej lokalizacji na terenie Polski. Kompleks Środków Powierzchniowo Czynnych (KA) zostaje wyodrębniony z PCC Rokita SA i wniesiony aportem do Spółki PCC EXOL SA.

PCC EXOL SA debiutuje na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka dołączyła do grona 435 spółek notowanych na głównym parkiecie, będąc jednocześnie 11 debiutantem giełdowym w 2012 roku. Powstaje Grupa Kapitałowa PCC EXOL.

W struktury firmy zostaje włączona amerykańska spółka PCC Chemax Inc., która prowadzi działalność w obszarze surfaktantów specjalistycznych dla różnych gałęzi przemysłu ( branża rafineryjno-wydobywcza, obróbka metalu, branża budowlana, włókiennictwo i wiele innych). Dzięki nabyciu amerykańskiego producenta o ugruntowanej pozycji na rynku USA, PCC EXOL SA rozwija swoją działalność w obszarze R&D (badania i rozwój), poszerza ofertę o specjalistyczne produkty, rozpoczyna sprzedaż na nowych międzynarodowych rynkach.

Ukończono rozbudowę nowej instalacji do produkcji betain, zwiększając moce produkcyjne Spółki o 10 tys. ton rocznie. Następuje dalszy rozwój grupy kapitałowej PCC EXOL. W jej struktury zostaje włączona firma Tensis Sp. z o.o. Pozwala to m.in. na dywersyfikację portfolio produktowego, obejmującego specjalistyczne substancje i formulacje chemiczne dla różnych gałęzi przemysłu.

Następuje połączenie Spółek PCC EXOL SA oraz Tensis Sp. z o.o., co pozwala na osiągnięcie synergii działań operacyjnych, organizacyjnych, i kosztowych. Spółka otrzymuje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Brzeg Dolny należącej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozpoczyna się realizacja inwestycji w zakresie wytwarzana glicynianów i oksyalkilatów wysokomolowych. Produkty te są używane do produkcji środków czystości i kosmetyków.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek