Nasz sukces zależy w głównej mierze od naszych pracowników. Jesteśmy świadomi faktu, że przy ich pełnej współpracy i zaangażowaniu osiągniemy wyznaczone cele biznesowe.

GRI: [G4‑DMA, G4‑4,…] G4‑DMA, G4‑4, G4‑5, G4‑8, G4‑13, G4‑15, G4‑18, G4‑LA6

Pracownicy

Właściwie zarządzamy kompetencjami i indywidualnymi celami naszych pracowników, umożliwiając równolegle rozwój wiedzy, umiejętności i zachowań, w sposób adekwatny do potrzeb oraz oczekiwań przez nich definiowanych. W oparciu o transparentny dialog, realizujemy przyjętą strategię biznesową przy współpracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników, odpowiadając na ich oczekiwania.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ukierunkowaliśmy nasze działania na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz bezpieczeństwa procesowego na wydziałach produkcyjnych. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi dla nas priorytet, który realizujemy poprzez wdrożoną politykę w tym zakresie, identyfikację i ocenę ryzyka czy udział w działaniach realizowanych w Grupie PCC, ukierunkowanych na prowadzenie działalności w sposób chroniący pracowników, obiekty i wyposażenie.

Nie wyrażamy zgody na pojawianie się w pracy po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Stale dążymy do ograniczania negatywnego oddziaływania prowadzonej przez nas działalności z uwagi na fakt, iż należymy do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W naszych działaniach uwzględniamy ukierunkowanie na zagrożenia mogące mieć wpływ na pracowników, społeczność lokalną oraz środowisko. Utrzymujemy programy zapobiegania awariom oraz realizujemy wszelkie kwestie dotyczące raportowania. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane na wydziałach, a nasze procesy produkcyjne odbywają się w warunkach ściśle kontrolowanych, w odpowiedzialny i bezpieczny sposób. Zapewniamy wszystkim pracownikom obowiązkowe i regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz indywidualne i zbiorowe środki ochrony pracowników. W przypadku braku odpowiednich środków ochrony indywidualnej, pracownicy mają prawo odmowy wykonania polecenia wydanego przez przełożonego.

NASZE ZOBOWIĄZANIE:

Stale podejmujemy wszelkie działania aby osiągnąć jeden z naszych głównych celów, jakim jest brak wypadków przy pracy.

Zapewniamy naszym pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, spełniające standardy branży chemicznej.

Troskę o bezpieczeństwo ludzi i środowiska przyjęliśmy jako jeden z priorytetów w naszej strategii biznesowej. Zmierzamy do ograniczania wszelkich typów zagrożeń występujących w środowisku pracy, poprzez podejmowanie działań mających na celu m.in. zapobieganie wypadkom.

NASZE INICJATYWY NA RZECZ BHP

OHSAS 18001

W lipcu 2016 roku pozyskaliśmy certyfikat na zgodność z normą OHSAS 18001. Wdrożenie wymagań zapewnia nam skuteczne monitorowanie środowiska pracy oraz pozwala na lepsze zarządzanie zagrożeniami, zidentyfikowanymi w miejscu wykonywania pracy oraz w jej otoczeniu. Dodatkowo stanowi potwierdzenie naszego zaangażowania w utrzymywanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Podnosi również standardy pracy wszystkich pracowników Spółki oraz pracowników Spółek zewnętrznych, wykonujących pracę na naszym terenie.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Ustanowiona Polityka Bezpieczeństwa i Higieny pracy pełni fundamentalną rolę wszystkich działań, ukierunkowanych na poprawę oraz zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Zawiera ona szereg deklaracji w celu poprawy efektów naszej działalności w obszarach:

  • podnoszenia kultury bezpieczeństwa i higieny pracy
  • podkreślania wagi i znaczenia prewencji
  • zapewnienia środowiska pracy, w którym ryzyko jest kontrolowane w sposób zapobiegający urazom i chorobom zawodowym
  • przestrzegania przepisów prawnych oraz innych wymagań, do których Spółka się zobowiązała
  • doskonalenia organizacji i warunków środowiska pracy
  • podnoszenia kwalifikacji uwzględniających rolę pracowników i ich zaangażowanie na rzecz BHP

Polityka została zatwierdzona przez Prezesa Spółki, a każdy nowy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej wytycznymi.

GRUPY RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

W strukturach Grupy PCC funkcjonują Grupy Ratownictwa Chemicznego, składające się z pracowników poszczególnych wydziałów produkcyjnych, którzy jako pierwsi reagują na zagrożenia zdrowia i życia.

ZAKŁADOWA SŁUŻBA RATOWNICZA GRUPY PCC

Bezpieczeństwo procesowe wspierają, w ramach umów outsourcingowych, wyszkolone i doświadczone zespoły Zakładowej Służby Ratowniczej. Zespół funkcjonujący w Grupie PCC w Brzegu Dolnym składa się z 32 osób, a jego zadaniem jest koordynacja i prowadzenie wszelkich działań ratowniczych. W ramach działań prewencyjnych cyklicznie odbywają się ćwiczenia ewakuacyjne, zarówno dla pracowników wydziałów produkcyjnych jak i pracowników administracyjnych.

OCHRONA MIENIA

Ochroną mienia zajmują się, w ramach umów outsourcingowych, przeszkolone i wykwalifikowane zespoły pracowników firmy ochroniarskiej, która prowadzi czynności zabezpieczające dla Spółek Grupy PCC w Brzegu Dolnym oraz w Płocku.

PROGRAM OPTIMA

Optima to program realizowany w Spółkach Grupy PCC. Jego celem jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa, ładu i porządku w miejscu pracy, eliminowanie strat i marnotrawstwa, a także poprawa jakości, optymalizacja wprowadzonych rozwiązań oraz podniesienie satysfakcji pracowników. Naszym celem w zakresie realizacji wytycznych programu jest optymalizacja procesów związanych z poszczególnymi obszarami działalności Spółki, zmniejszenie awaryjności, maksymalizacja bezpieczeństwa, sprawna i przejrzysta komunikacja oraz ciągłe doskonalenie.

W 2016 roku wdrożyliśmy 2-gi krok programu, którego efekty widoczne są w poprawie podejścia pracowników do porządku i organizacji na stanowisku pracy.

NASZE ZOBOWIĄZANIE:

Sukcesywnie wdrożymy kolejne kroki programu OPTIMA

INICJATYWA „Mój pomysł na…”

„Mój pomysł na…” to inicjatywa pracowników Grupy PCC w Brzegu Dolnym, której celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego, uporządkowanego i bezpiecznego miejsca pracy przy zachowaniu najwyższej możliwej wydajności operacyjnej.

Zasady programu bazują na filozofii 5S i obejmują wszystkie jej etapy. Na potrzeby realizacji programu zostały opracowane i wdrożone standardy dotyczące oznaczeń, opisów oraz przechowywania.

Ideą programu jest zaangażowanie pracowników Spółki w aktywne kształtowanie środowiska pracy oraz kultury bezpieczeństwa. Program OPTIMA oddaje w ręce pracowników inicjatywę w zakresie proponowania twórczych pomysłów mających usprawnić działalność Spółki. Od maja 2015 roku pracownicy wszystkich Spółek w obrębie Grupy PCC w Brzegu Dolnym zgłosili ok. 2000 pomysłów w następujących kategoriach: poprawa bezpieczeństwa i ergonomii, ochrona środowiska, jakość, wydajność pracy, czy też efektywność energetyczną lub eliminację marnotrawstwa.

ZAKŁADOWY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY 

Z uwagi na fakt, iż nasze zatrudnienie nie przekracza 250 osób, nie jesteśmy zobowiązani do powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże w ramach zachowania właściwego dialogu pracowników Spółki powołano Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, który pełni służbę społeczną w celu nadzoru nad zapewnieniem przez Spółkę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych przepisami prawa pracy.

WSKAŹNIKI BHP

Uwzględniamy szeroko rozumiane środowisko pracy, identyfikując i monitorując funkcjonowanie Spółki w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwzględniamy ocenę wskaźników dotyczących liczby wypadków, absencji wynikającej z wystąpienia wypadków oraz wskaźniki obejmujące częstotliwość, ciężkość i TRR wypadków.

W 2016 roku pracownicy zgłosili 90 pomysłów, z czego zrealizowano 26.

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów i płci 

Liczba wypadków Absencja (dni) Wskaźnik
ogółem śmiertelne ciężkie zbiorowe częstotliwość ciężkość TRR
2015 pracownik z Brzegu Dolnego 2 0 0 0 115 10,58 57,5 13,6
pracownik spoza Brzegu Dolnego 0 0 0 0 0 0 0 0
kobiety 1 0 0 0 78 5,3 78 b/d
mężczyźni 1 0 0 0 37 5,3 37 b/d
OGÓŁEM 2 0 0 0 115
2016 pracownik z Brzegu Dolnego 2 0 0 0 142 9,26 71 5,5
pracownik spoza Brzegu Dolnego 0 0 0 0 0 0 0 0
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0
mężczyźni 0 0 0 0 142 9,26 71 5,5
OGÓŁEM 2 0 0 0 142 9,26 71 5,5
x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek