Prezentujemy trzecią edycję Raportu CSR Spółki, który zobowiązaliśmy się publikować w cyklu rocznym. Drugi Raport CSR przedstawiający dane za rok 2015 opublikowaliśmy w grudniu 2015 roku.

GRI: [G4‑DMA, G4‑18,…] G4‑DMA, G4‑18, G4‑19, G4‑20, G4‑21, G4‑22, G4‑23, G4‑28, G4‑29, G4‑30, G4‑33

Raport

Raport obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku i został przygotowany, zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative w wersji GRI G4, na poziomie aplikacji CORE. Jest to już trzecia edycja Raportu CSR Spółki, który zobowiązaliśmy się publikować w cyklu rocznym. Pierwsze wydanie Raportu powstało w grudniu 2014 roku, natomiast drugie wydanie opublikowaliśmy w grudniu 2015 roku.

O raporcie

Raportowanie niefinansowe staje się coraz ważniejszą częścią praktyki zarządzania w organizacjach.

rozwiń wypowiedźzwiń wypowiedź

Wymagania regulacyjne, oczekiwania klientów i pozostałych interesariuszy powodują, że coraz więcej firm podejmuje zobowiązanie sporządzania raportów niefinansowych z prowadzonej działalności. Wraz ze sprawozdaniem finansowym dają one pełny obraz organizacji, kierunków w jakich zmierza, wyników i osiągnięć. Obecnie na polskim rynku pojawiło się ponad 300 raportów niefinansowych. Z większością z nich można zapoznać się na www.rejestrraportow.pl.

Liliana Anam

Menadżer Zarządzający
CSRInfo

ISTOTNE ASPEKTY   

Istotne Aspekty Oddziaływanie wewnątrz Oddziaływanie na zewnątrz
Ekonomiczne
Wyniki Ekonomiczne
Praktyki zakupowe
Środowiskowe
Surowce/ Materiały
Energia
Emisje
Woda
Ścieki i odpady
Zgodność z regulacjami
Transport
Ogólne
Mechanizmy skargowe
Społeczne
Zatrudnienie
BHP
Szkolenia i edukacja
Równość i różnorodność
Mechanizmy skargowe dot. zatrudnienia
Inwestycje
Niedyskryminowanie
Praca dzieci
Praca przymusowa
Praktyki w zakresie bezpieczeństwa
Prawa ludności rdzennej
Mechanizmy skargowe dot. Praw człowieka
Przeciwdziałanie korupcji
Bezpieczeństwo klienta
Znakowanie produktów
Prywatność klienta
Zgodność z regulacjami

ETAPY RAPORTOWANIA

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW

Przygotowanie Raportu obejmowało określenie wszystkich zagadnień, w ramach których zidentyfikowano istotne aspekty ekonomiczne oraz aspekty wpływu na środowisko i społeczeństwo.

PRIORYTETYZACJA

Na podstawie oceny istotności poszczególnych zagadnień oraz w wyniku prowadzonego dialogu z interesariuszami określono zakresy aspektów, w  których działania Spółki wpływają na wzajemne relacje z poszczególnymi grupami interesariuszy oraz są najbardziej znaczące w jej działalności. Kontekst tych działań stał się jednym z głównych wyznaczników priorytetyzacji pod kątem ich istotności.

OPRACOWANIE

Opracowanie wszystkich zastosowanych wskaźników odbyło się przy pełnej współpracy zaangażowanych pracowników z poszczególnych działów Spółki w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz charakterystyki wskazanych istotnych zagadnień.

WERYFIKACJA

Dokonano analizy oraz oceny merytorycznej wszystkich zgromadzonych wyników i danych na podstawie najlepszych dostępnych w tym zakresie metod.

RAPORTOWANIE

Całościowe przygotowanie Raportu polegało na ostatecznym opracowaniu danych, usystematyzowaniu zebranych informacji oraz przygotowaniu wersji graficznej.

ZNACZĄCE ZMIANY 

Wprowadzone zmiany w definiowaniu istotności aspektów oraz ich granic w odniesieniu do poprzedniej edycji Raportu, dotyczyły w głównej mierze identyfikacji i opisu nowych obszarów nieujętych w roku ubiegłym.

NOWE ASPEKTY OPIS Oddziaływanie wewnątrz Oddziaływanie na zewnątrz
Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans W związku z mocno wyspecjalizowanym profilem działalności jakim jest produkcja surfaktantów, zarządzanie łańcuchem wartości jest kluczowym wyzwaniem przed jakim staje nasza Spółka.
Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi Realizowane inwesty¬cje pozwalają m.in. sukcesywnie zwiększać moce produkcyj¬ne naszych instalacji.
Wspólna Komisja ds. BHP Zapewniamy pracownikom bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające standardom branży chemicznej.
Równość wynagradzania kobiet i mężczyzn Ustalanie indywidualnego poziomu wynagrodzenia uwzględnia posiadane przez pracownika kwalifikacje, doświadczenie zawodowe czy wyniki indywidualnej oceny pracownika.
Komunikacja marketingowa Rozumiemy konieczność ujednolicenia określonych standardów w ramach współdziałania z naszymi interesariuszami na całym świecie.

 

Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zainteresowanym za udział w opracowaniu trzeciego Raportu CSR PCC EXOL SA. Nasza publikacja jest owocem pracy grupy osób, które podczas gromadzenia informacji z różnych obszarów funkcjonowania naszej Spółki, chętnie dzieliły się z nami swoją wiedzą, przemyśleniami i pomysłami.

Specjalne podziękowania należą się także naszym interesariuszom, którzy udzielili nam swojego wsparcia w identyfikacji kluczowych obszarów poruszonych w naszej publikacji.

Wsparcie merytoryczne ze strony wszystkich osób zaangażowanych pozwoliło na opracowanie bogatego kompendium wiedzy, poruszającego najistotniejsze obszary prowadzonej przez nas działalności. Dzięki tym wszystkim wspaniałym osobom, nasz trzeci Raport CSR stanowi kompleksowy przegląd pozafinansowej działalności Spółki. Tworzyliśmy go wspólnie, z myślą o naszych wszystkich interesariuszach. Mamy nadzieję, że nasza praca nad kolejną edycją Raportu, sprawi że będzie on jeszcze ciekawszy i bardziej inspirujący.

Beata Gruś
Menager ds. Marketingu i ZR
Pełnomocnik ds. CSR I ZR
PCC EXOL SA

Emilia Drzymała
Menager ds. Marketingu i CSR
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania
PCC EXOL SA

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek