Stopień zaangażowania w organizację i wspieranie różnego rodzaju inicjatyw na rzecz społeczności i wolontariatu nie byłoby możliwe bez szerokiego wsparcia ze strony naszych pracowników.

GRI: [G4‑27]

Społeczność lokalna

Prowadzimy naszą działalność uwzględniając interes społeczny, aspekty ekonomiczne i środowiskowe. Ważnym elementem rozwoju naszej strategii biznesowej w tym obszarze jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Realizację naszych działań prowadzimy w oparciu o organizację akcji prośrodowiskowych i promowanie zachowań proekologicznych oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy.

Nasze Relacje

Kompleksowe podejście do komunikacji przejawia się w inicjowaniu dialogu z interesariuszami już na etapie projektowania, realizacji oraz zakończenia danego zadania inwestycyjnego czy innych działań operacyjnych. Takie podejście zapewnia Spółce budowanie długotrwałych relacji z interesariuszami, w tym ze społecznością lokalną.

W oparciu o wypracowane, długotrwałe relacje, utrzymujemy stały i transparentny dialog ze społecznością lokalną.

Prowadzony dialog odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli pracowników Spółek Grupy PCC i ukierunkowany jest na informowanie o ewentualnych zagrożeniach, udzielanie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez mieszkańców czy udzielanie informacji dotyczących wyników monitorowania stanu środowiska.

Realizowane w 2016 roku działania komunikacyjne wobec społeczności lokalnych, opierały się w głównej mierze na udzielaniu informacji dotyczących zagadnień w obszarach ochrony środowiska, bezpieczeństwa i prewencji oraz struktury i zasad zatrudniania.

W prowadzonej komunikacji wykorzystujemy narzędzie indywidualnie dopasowane do rodzaju zagadnień poruszanych przez strony zainteresowane.

DZIEŃ OTWARTY

Organizowany raz w roku Dzień Otwarty na terenie Grupy PCC w Brzegu Dolnym, stanowi istotny element dialogu ze społecznością lokalną i innymi stronami zainteresowanymi. Wydarzenie skierowane jest głównie do mieszkańców Brzegu Dolnego oraz okolicznych miejscowości i umożliwia niezależne zapoznanie stron zainteresowanych ze specyfiką pracy całej Grupy PCC. Podczas trwającego Dnia Otwartego organizowane są wizytacje dla zwiedzających oraz panele dyskusyjne poświęcone strategii rozwoju Spółek Grupy PCC.

POSIEDZENIA KOMISJI PRZY RADZIE MIEJSKIEJ

Jednym z reprezentatywnych sposobów prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną jest udział w imieniu Spółek Grupy PCC, przedstawicieli kierownictwa Biura Bezpieczeństwa i Prewencji oraz Biura Ochrony Środowiska PCC ROKITA SA w posiedzeniach Komisji działających przy Radzie Miejskiej w Brzegu Dolnym. Spotkania, odbywające się kilka razy w roku są okazją do kontynuowania transparentnego dialogu z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami miasta. Podczas spotkań ustalane są także działania, zmierzające do optymalizacji negatywnego oddziaływania, prowadzonej przez Spółki Grupy PCC działalności, na środowisko i społeczność lokalną.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Równie skutecznym sposobem dotarcia z informacją do stron zainteresowanych, w tym społeczności lokalnej, jest dystrybucja informacji w postaci drukowanych ulotek, plakatów informacyjnych, banerów, czy materiałów prasowych. Dodatkowym, znaczącym kanałem komunikacji stał się Internet, za pomocą którego budujemy wzajemne relacje, publikując niezbędne informacje na stronie internetowej Spółki, czy udostępniając bieżące wydarzenia za pośrednictwem dostępnych technologii mobilnych przy pomocy social mediów.

INFOLINIA

Uwzględniając w naszych działaniach szybkość reagowania na zaistniałe zagrożenia, został uruchomiony specjalny numer telefonu dla mieszkańców okolicznych terenów, znajdujących się w bezpośrednim zasięgu oddziaływania zakładu.

 

NASZE ZOBOWIĄZANIE

W oparciu o przejrzyste zasady działań komunikacyjnych, będziemy kontynuować spotkania z lokalną społecznością.

Zaplanowane cele biznesowe osiągamy między innymi dzięki budowaniu i rozwijaniu relacji z naszymi interesariuszami, w oparciu o przejrzyste i jednolite zasady działań komunikacyjnych.

 

Uwagi i spostrzeżenia dotyczące prowadzonej przez nas działalności, wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać za pośrednictwem dostępnych narzędzie komunikacji, w tym dedykowanej infolinii.

Infolinia obsługiwania jest przez Dyspozytora Zakładu, którego obowiązkiem jest zweryfikowanie każdego zgłoszenia oraz przekazanie informacji zwrotnej stronie zgłaszającej po zakończeniu działań wyjaśniających.

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek