Wzajemne zrozumienie potrzeb stanowi punkt wyjścia do efektywnej komunikacji, a co za tym idzie, owocnej współpracy.

GRI: [G4‑DMA, G4‑PR1,…] G4‑DMA, G4‑PR1, G4‑PR2, G4‑PR3, G4‑PR4, G4‑PR8, G4‑PR9

Klienci

Fundamentalną wartością naszej Spółki jest budowanie stabilnych relacji z klientami. Naszym celem jest dostarczanie klientom trwałych wartości, a miernikiem jego realizacji jest poziom satysfakcji kontrahentów. Produkując substancję chemiczne, zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości naszych produktów.

Bezpieczeństwo Klientów

Ocena wypływu na zdrowie i bezpieczeństwo prowadzona jest dla wszystkich produktów oferowanych przez Spółkę. 

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTÓW 

Produkcja i sprzedaż substancji chemicznych wymaga podejmowania istotnych działań na rzecz ochrony zdrowia klienta. Bezpieczeństwo ludzi i środowiska jest kluczowym aspektem w całym cyklu życia produktu. Informowanie klientów o ryzykach i zasadach użytkowania naszych wyrobów jest elementarnym działaniem podczas każdorazowej realizacji zamówienia.

Nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami prawnymi i dobrowolnie stosowanymi kodeksami, dotyczącymi wpływu oferowanych produktów na zdrowie i bezpieczeństwo.

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW

Harmonizację przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania a przepisami odnoszącymi się do transportu wprowadza Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Będąc Spółką produkcyjną w branży chemicznej, przestrzegamy wszystkich wytycznych wynikających z obowiązującego nas prawa, dbając przy tym o bezpieczeństwo wszystkich naszych klientów. Jesteśmy bowiem świadomi faktu, iż właściwe oznakowywanie naszych produktów stanowi istotny element w relacjach z klientami.

Jednym z elementów prawidłowego oznakowywania produktów są etykiety, które zawierają podstawowe informacje dotyczące nazwy produktu, nazwy producenta, dane adresowe oraz informacje o masie konfekcjonowanego produktu. Dodatkowo w odniesieniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, na opakowaniach naszych produktów znajdują się:

informacje o nazwie substancji wraz z numerem identyfikacyjnym

piktogramy określające lub wskazujące rodzaj zagrożenia

zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami prawnymi i dobrowolnie stosowanymi kodeksami, dotyczącymi informacji i znakowania naszych produktów. 

Rodzaj wymaganych informacji o produktach w celu informowania klientów i znakowania produktów 

Tak Nie
Pochodzenie komponentów produktów  
Skład, szczególnie w przypadku substancji, które mogą wywierać wpływ na środowisko lub społeczeństwo  
Bezpieczeństwo użytkowania produktów  
Odpady produktowe i wpływ na środowisko lub społeczeństwo  
Inne:
 wykaz środków pierwszej pomocy  
toksyczność i ekologiczność produktów  
warunki magazynowania i transportu  

ROZPORZĄDZENIE REACH

Spełniamy wymagania nałożone obowiązującym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Efektywne wdrażanie założeń wynikających z legislacji powierzono wykwalifikowanemu pracownikowi ds. REACH, którego zadaniem jest zbieranie danych regulacyjnych dotyczących produktów, pozyskiwanie informacji wewnątrz firmy oraz wyszukiwanie nowych.

Działania ukierunkowane na spełnienie założeń Rozporządzenia REACH realizujemy poprzez:

  • współpracę z dostawcami oraz klientami w celu zabezpieczenia wstępnej rejestracji substancji, które wprowadzamy do obrotu
  • rejestrację substancji, które produkujemy lub importujemy
  • sprawdzanie wytwarzanych produktów w odniesieniu do zawartości poszczególnych substancji, względem wymogów stawianych w Rozporządzeniu REACH i innych powiązanych aktach prawnych

NASZE ZOBOWIĄZANIE:

W naszym portfolio produktowym będziemy stale zwiększać udział produktów biodegradowalnych.

Wszystkie podstawowe produkty Spółki posiadają opracowane Karty Charakterystyki, uwzględniające scenariusze narażenia dla tych produktów, wobec których taki wymóg reguluje Rozporządzenie REACH.

Karta Charakterystyki stanowi źródło informacji o podstawowych parametrach fizykochemicznych substancji oraz ewentualnych zagrożeniach jakie może powodować.

KARTY CHARAKTERYSTYKI

Karta Charakterystyki podzielona jest na 16 sekcji, które obejmują informacje na temat:

CERTYFIKATY

W wyniku utrzymywania wysokich standardów produkcji, pozyskujemy dla naszych wyróbów szereg certyfikatów świadczących o ich wysokiej jakości i szerokim zastosowaniu.

CERTYFIKATY BIODEGRADOWALNOŚCI

Większość produkowanych przez nas surfaktantów, przeznaczona jest do produkcji detergentów oraz środków higieny osobistej. Są to produkty codziennego użytku, dlatego ich biodegradowalność ma w tym przypadku bardzo duże znaczenie. Badania i certyfikację w tym zakresie prowadzimy przy współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego (IPO), który przeprowadza testy biodegradowalności, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Laboratoryjnych. W każdym przypadku, w którym produkt osiąga biodegradowalność powyżej 60%, otrzymujemy certyfikat biodegradowalności.

wśród surfaktantów amfoterycznych, 100% jest biodegradowalnych tlenowo, a 50% z nich posiada certyfikat IPO

w przypadku surfaktantów anionowych, 100% jest biodegradowalnych, a 60% z nich posiada certyfikat IPO

wśród surfaktantów niejonowych, 66% jest biodegradowalnych, a 45% z nich posiada certyfikat IPO

CERTYFIKATY ECOCERT

ECOCERT stanowi jeden z głównych znaków potwierdzających czystość ekologiczną produktów, cieszący się zaufaniem wśród producentów wytwarzających produkty naturalne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, podjęliśmy certyfikację czterech produkowanych przez nas wyrobów, które otrzymały znak jakości EcoCert i EcoCert Cosmos.

W 2016 roku poziom naszych produktów wykazujących podatność na biodegradację tlenową osiągnął poziom 71%.

CERTYFIKATY KOSZERNOŚCI

Spełniając szereg rygorystycznych wymogów dotyczących transportu surowców, produkcji i magazynowania, podjęliśmy certyfikację 13 produkowanych przez nas wyrobów, które uzyskały Certyfikat Koszerności. Posiadanie certyfikatu pozwoliło nam na podjęcie współpracy z nowymi odbiorcami oraz poszerzenie oferty w zakresie sprzedaży certyfikowanych produktów do stałych kontrahentów.

PRYWATNOŚĆ KLIENTA  

W celu ochrony prywatności oraz danych osobowych klientów, wdrożyliśmy szereg uregulowań wewnętrznych obejmujących elementy pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony wszelkich zgromadzonych danych o naszych klientach. Istotny element pełni tutaj Polityka Bezpieczeństwa Informacji, której nadrzędnym celem jest uregulowanie obowiązku zapewnienia ochrony danych osobowych, adekwatnej do zagrożeń oraz sposobów bezpiecznego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nadzór nad realizacją wytycznych sprawuje powołany na mocy Uchwały Zarządu, Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego zakres obowiązków reguluje przywołana wcześniej Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Nie zidentyfikowano żadnych uzasadnionych skarg, dotyczących naruszenia prywatności i utraty danych naszych klientów. 

x

schowek stron raportu

Schowek jest pusty

Wyczyść schowek